Blogas

girls' weekend guide to

Reklam­ose siūlomų popierinių rankšlu­osčių pri­val­umai — patogu, gre­ita, visuomet po ranka,   panau­do­jus išmeti ir imi naują. Tačiau ar tikrai vienkar­tiniai rankšlu­osčiai tokie nepakeiči­ami?   Švara namu­ose suteikia ramy­bės ir koky­bės jausmą. Jauki­ais namais besirūpinan­tys žmonės vis daž­niau ieško paprastes­nių ir sveikatai mažiau žalingų sprendimų švarai namu­ose palaikyti. Vietoje stiprų poveikį ir kvapą tur­inčių chem­i­nių valymo […]

Skaityti daugiau
medus

Medus turi begalę gydomųjų savy­bių. Spe­cial­is­tai rekomen­duoja medų var­toti ne tik tada, kai sergame, bet ir tuomet kai esame sveiki, t.y. pro­fi­lak­tiškai. Medų žmonės atrado ir pamėgo prieš tūk­stančius metų, pavyzdžiui, sen­ovės Egit­pte medus buvo nau­do­ja­mas, kaip pini­gas, vok­iečiai medumi paskanin­davo užpiltines, o Amerikos indė­nai meduje kon­ser­vavo surink­tus vai­sius ir vais­tažoles, juo gydė žaiz­das. Medų vartoti […]

Skaityti daugiau
blured autumn and colored treelines visible from inside of car while driving

Vairuo­to­jai pabrėžia, kad važi­uoti spaudžiant aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą juos verčia gyven­imo tem­pas. Tačiau skuban­tis vairuo­to­jas nenu­važi­uos greičiau nei ramiai vairuo­jan­tis žmogus — abu susi­tiks prie to paties švieso­foro.   Ekonomiško vairav­imo kultūra kil­d­inama iš skan­di­navų šalių. Tai vairav­imo būdas, kurio metu siekiama važi­uoti ir tau­piai, ir saugiai. Taip vairuo­jant tau­so­ja­mas tiek auto­mo­bilis, tiek taupomi degalai, tuo […]

Skaityti daugiau
toys-2165123_640

Kas­di­eniniai pietūs mieste Jeigu dirbate mieste kur aplinkui yra viešojo mai­tin­imo įstaigų, pietauti jose yra tikrai patogu — siūlo­mas dienos pietų meniu, patrauk­lios, kainos ir akci­jos. Bėdų kyla tuomet, kai pradeda skaiči­uoti, kiek šis įpro­tis suvalgo mūsų pinigų. Negana to, val­gy­dami ne savo ruoštą maistą nesame visiškai tikri dėl maisto koky­bės, turime taikytis su eilėmis. […]

Skaityti daugiau
animals-cat-girl-happiness-39493

Susi­tikę su senai maty­tais biči­u­li­ais nejučia pradedame lyginti save su kitais. Pasve­ri­ame, kam sekasi geriau: kokią kar­jeros šuolį padarė, kokį auto­mo­bilį vairuoja, kok­ius namus sukūrė, kok­ius drabužius dėvi. Polinkį demon­struoti „gerą gyven­imą“ jauči­ame ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės — reklamų žinutės nuo­lat skel­bia „jei gali tai įsigyti, vad­i­nasi esi sėk­min­gas žmogus“. Žmogaus perkamoji galia […]

Skaityti daugiau
min

Min­i­mal­izmo, t.y. gyven­imo su mažiau, idėja daž­nai supranta kaip ketini­mas atsisakyti visko. Tačiau tikroji min­i­mal­izmo esmė yra ta, kad kiekvienas daik­tas (kalbant apie daik­tus namu­ose) turi ne tik turėti aiškią savo paskirtį, bet ir būti nuo­lat nau­do­ja­mas. Mažiau daiktų — dau­giau laimės, dau­giau pinigų, dau­giau laisvės ir mažiau streso. 8 priežastys turėti mažiau daiktų 1.Džiaugsimės […]

Skaityti daugiau
pc

Atšilus orams sva­jo­jame kuo dau­giau laiko praleisti gam­toje. Iškyla gam­toje gali būti puikus laiko pralei­dimo būdas, kai norisi pakeisti aplinką nevyk­stant toli nuo namų. Suor­ga­nizuoti pikniką nėra sudėtinga, vari­antų daug – parke, tera­soje, sodo pavės­inėje ar pievelėje prie miško ar ežero. Dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios pikniką gam­toje pavers mal­o­nia švente be didelių išlaidų ar pasiruošimų. 7 praktiniai […]

Skaityti daugiau
clothes-hangers-582212_640

Jeigu kaskart pralei­dži­ate marias laiko ieško­dami drabužių spin­toje, vad­i­nasi laikas peržiūrėti savo drabužinės tur­inį. Pateiki­ame 7 rekomen­daci­jos, kurios padės atrasti dau­giau erd­vės, pras­mės ir tvarkos ne tik drabužinėje, bet ir gyven­ime. Augan­tis var­to­ji­mas ir tek­stilės pra­manė daro neigiamą įtaką ir gam­tai, ir žmonėms. Tyrimai rodo, kad skalbiant drabužius į aplinką patenka pavo­jin­gos medži­a­gos, kurios kau­pi­asi gyvuose […]

Skaityti daugiau
pom

Jei sva­jo­jate apie savo rankomis užgaug­in­tas šviežias daržoves, tačiau gyve­nate dau­giabu­tyje, balkonas gali būti puiki vieta įgyvend­inti seną sva­jonę. Daržas balkone vis labiau pop­u­liarėja visame pasaulyje ne tik dėl gal­imy­bės mėgautis savo prieskon­inėmis žolelėmis ar daržovėmis, bet ir patogumo (niekur nereikia vykti) bei mal­onaus užsiėmimo, kuris duoda vaisių. Balkone gali augti kvap­nūs bazi­likai ir raudonskruosčiai […]

Skaityti daugiau
rr

Leiskite pak­lausti, kaip atrodo jūsų rytas: sku­biai ruoši­ate pus­ryčius ar med­i­tuo­jate, mėgau­jatės karšta arbata ar ieškote raktų? Nuo to, kaip suplan­u­osime ir praleisime pir­mas dienos valan­das, prik­lausys ne tik tai, kaip jausimės, bet ir kokia bus likusi mūsų dienos dalis. Šiuo metu kaip niekada daug žmonių susiduria su stresu ir nuo­la­tiniu skubėjimu. To priežastis – […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook