Blogas

ideja-lietuvai_img-59b011d451dd6

Idėja Lietuvai

2017-11-22

Prie ini­ci­atyvos „Idėja Lietu­vai“ prisidėjo ir VšĮ „Rūpi“, mums labi­au­siai rūpi laim­ingą gyven­imą nešančios gerovės kūri­mas. Siūlome visiems nutarti iš ko sudaryta medži­aga, kurią nau­dosime ilgalaikės, tvar­ios, laim­ingą gyvav­imą atnešančios gerovės kūrimui. Mūsų manymu tai galėtų būti šie keturi ele­men­tai: SOCIALINĖ GEROVĖ Konkurencin­gas švi­eti­mas, tradi­cijų puoselėji­mas, sveikatos stiprin­i­mas, rizikos ir pažei­dži­amų grupių gerovė, saugumo užtikrinimas, […]

Skaityti daugiau
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mėne­sio pabaigoje pritrūk­sta pinigų, o sva­jonių atosto­gas atide­date jau ne viener­ius metus? Teigiami atsaky­mai rodo, kad atėjo laikas pakeisti pirkimo įpročius. Per­skaitę šį straip­snį, suži­nosite apie taupymo įpročius, kurie padės sutaupyti ir padės pirkti sąmoningai. Regis, nieko negal­ime pakeisti — gyve­name augančio var­to­jimo visuomenėje, kuri­oje viskas sukurta taip, kad išleisti pini­gus būtų lengva. Bankai dalina […]

Skaityti daugiau
water-kitchen-black-design

Sveikas gyven­imo būdas vis labiau pop­u­liarėja tiek Lietu­voje, tiek visame pasaulyje. Jau nieko nebeste­bina sporto renginių, sveikos gyvensenos patarimų ar žalių kok­teilių receptų gausa. Jei nesate užki­etėjęs sveikuo­lis, vieną sveiką įprotį tikrai turite išbandyti — gerti dau­giau van­dens. O jei keti­nate tapti ne tik sveikesni, bet ir draugiški aplinkai — gerti van­dens iš čiaupo. Ar […]

Skaityti daugiau
min

Pagal­vokite apie energiją, kurią išeikvo­jame daik­tams įsi­gyti. Dirbame, kad sukaup­tume pakankamą kiekį pinigų daik­tams įsi­gyti, vyk­stame į par­duo­tuvę, gabename daik­tus namo, ieškome jiems vietos, mokomės jais nau­do­tis, prižiūrime ir val­ome, remon­tuo­jame, sandėli­uo­jame, o kar­tais net sumokame už tai, kad galė­tume jais atsikratyti.  Jei atidžiau pažvel­gtume į savo pirkimo įpročius, paste­bė­tume, kad daik­tus perkame spaudži­ami vartotojiškos […]

Skaityti daugiau
apelsinai

Mums visiems reikia val­gyti, štai kodėl taip daž­nai net nesusimąs­tome, kiek tik­sliai pinigų išlei­dži­ame mais­tui. Sta­tis­tika rodo, kad lietu­viai vis dar išlei­džia dau­giau­siai pinigų maisto pro­duk­tams įsi­gyti ( lietu­viai — 29 pro­cen­tus, estai — 22 pro­cen­tus, Euro­pos Sąjun­gos vidurkis yra 15 pro­centų). O ką gal­ima daryti kitaip, kai maisto pro­duktų kainos nuo­lat auga? Ne gi […]

Skaityti daugiau
credit-squeeze-taxation-purse-tax-46242

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsi­gyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Įsi­gy­dami nereikalin­gus daik­tus, ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir patiri­ame įtampą […]

Skaityti daugiau
ekorekomendacijos

Jei neturime savo daržo — greiči­au­siai daržoves ir vai­sius perki preky­bos cen­tre. Nors Lietu­vos preky­bos cen­tru­ose gal­ima rasti jau per 200 rūšių egzotiškų vaisių ir daržovių, tačiau spe­cial­is­tai rag­ina rink­tis vietinius pro­duk­tus. Kas­di­enės išlai­dos mais­tui sudaro bene didži­ausią dalį išlaidų. Protin­gas apsipirki­mas – taupymo žings­nis numeris vienas. Reikėtų pirkti vieną kartą per savaitę susi­dar­ius būtiniausių […]

Skaityti daugiau
girls' weekend guide to

Reklam­ose siūlomų popierinių rankšlu­osčių pri­val­umai — patogu, gre­ita, visuomet po ranka,   panau­do­jus išmeti ir imi naują. Tačiau ar tikrai vienkar­tiniai rankšlu­osčiai tokie nepakeiči­ami?   Švara namu­ose suteikia ramy­bės ir koky­bės jausmą. Jauki­ais namais besirūpinan­tys žmonės vis daž­niau ieško paprastes­nių ir sveikatai mažiau žal­ingų sprendimų švarai namu­ose palaikyti. Vietoje stiprų poveikį ir kvapą tur­inčių chem­i­nių valymo […]

Skaityti daugiau
medus

Medus turi begalę gydomųjų savy­bių. Spe­cial­is­tai rekomen­duoja medų var­toti ne tik tada, kai sergame, bet ir tuomet kai esame sveiki, t.y. pro­fi­lak­tiškai. Medų žmonės atrado ir pamėgo prieš tūk­stančius metų, pavyzdžiui, sen­ovės Egit­pte medus buvo nau­do­ja­mas, kaip pini­gas, vok­iečiai medumi paskanin­davo užpiltines, o Amerikos indė­nai meduje kon­ser­vavo surink­tus vai­sius ir vais­tažoles, juo gydė žaiz­das. Medų vartoti […]

Skaityti daugiau
blured autumn and colored treelines visible from inside of car while driving

Vairuo­to­jai pabrėžia, kad važi­uoti spaudžiant aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą juos verčia gyven­imo tem­pas. Tačiau skuban­tis vairuo­to­jas nenu­važi­uos greičiau nei ramiai vairuo­jan­tis žmo­gus — abu susi­tiks prie to paties švieso­foro.   Ekonomiško vairav­imo kultūra kil­d­inama iš skan­di­navų šalių. Tai vairav­imo būdas, kurio metu siekiama važi­uoti ir tau­piai, ir saugiai. Taip vairuo­jant tau­so­ja­mas tiek auto­mo­bilis, tiek taupomi degalai, tuo […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook