Blogas

pom

Jei sva­jo­jate apie savo rankomis užgaug­in­tas šviežias daržoves, tačiau gyve­nate dau­giabu­tyje, balkonas gali būti puiki vieta įgyvend­inti seną sva­jonę. Daržas balkone vis labiau pop­u­liarėja visame pasaulyje ne tik dėl gal­imy­bės mėgautis savo prieskon­inėmis žolelėmis ar daržovėmis, bet ir patogumo (niekur nereikia vykti) bei mal­onaus užsiėmimo, kuris duoda vaisių. Balkone gali augti kvap­nūs bazi­likai ir raudonskruosčiai […]

Skaityti daugiau
rr

Leiskite pak­lausti, kaip atrodo jūsų rytas: sku­biai ruoši­ate pus­ryčius ar med­i­tuo­jate, mėgau­jatės karšta arbata ar ieškote raktų? Nuo to, kaip suplan­u­osime ir praleisime pir­mas dienos valan­das, prik­lausys ne tik tai, kaip jausimės, bet ir kokia bus likusi mūsų dienos dalis. Šiuo metu kaip niekada daug žmonių susiduria su stresu ir nuo­la­tiniu skubėjimu. To priežastis – […]

Skaityti daugiau
min

Pagal­vokite apie energiją, kurią išeikvo­jame daik­tams įsigyti. Dirbame, kad sukaup­tume pakankamą kiekį pinigų daik­tams įsigyti, vyk­stame į par­duo­tuvę, gabename daik­tus namo, ieškome jiems vietos, mokomės jais nau­do­tis, prižiūrime ir val­ome, remon­tuo­jame, sandėli­uo­jame, o kar­tais net sumokame už tai, kad galė­tume jais atsikratyti.  Jei atidžiau pažvel­gtume į savo pirkimo įpročius, paste­bė­tume, kad daik­tus perkame spaudži­ami vartotojiškos […]

Skaityti daugiau
IMG_9959 (1)

Roberta Bulotaitė Visame pasaulyje gyvūnų prieglau­dos bei vet­eri­nar­i­jos klinikos aktyviai domisi ter­ap­ini­ais eterini­ais alie­jais ir įtraukia juos kaip pre­venc­inę ar alter­natyvią holistinę gydymo priemonę. Kuri­asi natūralias priemones propaguo­jančios ter­ap­inės klinikos, kir­pyk­los bei kitos gyvūnus mylinčios orga­ni­zaci­jos, kurios visame pasaulyje sklei­džia žinią, kaip eterini­ais alie­jais palaikyti opti­malią gyvūno psich­inę ir fiz­inę sveikatą. Lietu­voje gyvūnų aro­mat­er­apija yra […]

Skaityti daugiau
budget calculation

Mėne­sio pabaigoje pritrūk­sta pinigų, o sva­jonių atosto­gas atide­date jau ne viener­ius metus? Svarstote įsigyti mod­ernų kavos aparatą, tačiau neap­sis­prendži­ate ar galite sau tai leisti? Teigiami atsaky­mai rodo, kad atėjo laikas pakeisti pirkimo įpročius. Per­skaitę šį straip­snį, suži­nosite apie taupymo įpročius, kurie padės sutaupyti ir padės pirkti sąmoningai. Regis, nieko negal­ime pakeisti — gyve­name augančio vartojimo […]

Skaityti daugiau
pz

Ar jau skaitėte? Nau­ja­sis žurnalo „OZONAS“ numeris pasakoja ne tik apie gero gyven­imo įvaizdžio kūrimo pin­kles, bet ir kviečia atskirti tikru­o­sius savo por­eik­ius bei basomis kojomis pajusti žemę. Elek­tron­inį žurnalą skaitykite čia: www.ozonas.lt Eko rekomen­dacijų skiltyje skaitykite:  Gyvūnų aro­mat­er­apija — 70 psl. Lietu­voje — veg­a­nizmo revoli­u­cija! — 30 psl. Nufil­muok, ką val­gai šian­dien — 36 psl. Kaip du […]

Skaityti daugiau
381342603_81db58bea4

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsigyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Spe­cial­is­tai teigia, jog įsigy­dami nereikalin­gus daiktus,ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir […]

Skaityti daugiau
eter

Žiemą norint išvengti peršal­imo ligų būtina pasirūpinti sav­imi ir stiprinti imu­nitetą, o norint to pasiekti vien vit­a­m­inų bei arbatos gali ir nepakakti. Tur­būt bent kartą metu­ose teko pajusti slogą ar gerk­lės perštėjimą. Šaltuoju metų sezonu apsisaugoti nuo ligų padės natūralūs (ter­ap­inės klasės) eteriniai alie­jai.  Jei šie kva­pai bus jūsų namų vaistinėlėje – gre­itai ir efektyviai […]

Skaityti daugiau
mais

Esame dėkingi, kad skaitote ekorekomendacijos.lt ir dali­natės idėjomis, kurios pasaulį daro geres­niu. Ekorekomendacijos.lt pus­lapis nėra komerci­nis pro­jek­tas, siekiantis finansinės nau­dos, čia ner­a­site reklamos, todėl kiekvienas nuo­la­ti­nis  ar nau­jas skaity­to­jas yra didelis mūsų koman­dos darbo įver­tin­i­mas. Dėko­jame už įkvėpimą ir palaikymą. Sąmon­ingų žmonių — tokių kaip jūs –dėka ekorekomendacijos.lt pus­lapis trečius metus iš eilės auga sparčiau neigalima […]

Skaityti daugiau
santa

Kiekvien­ais metais artė­jant Kalė­dos prisieki­ame sau, kad suplan­u­osime viską iš anksto, mėgausimės ramiu švenčių laukimu.  Tačiau, kuo arčiau šven­tės, tuo dides­nis tem­pas. Laiką su šeima pakeičia nesi­baigiančios dovanų paieškos, o švenčių lauki­mas virsta pinigų lei­dimo mara­tonu. Šios rekomen­daci­jos tiems, kurie mano, kad bran­giau­sios Kalėdų dovanos nebūti­nai turi bran­gios. Jei sva­jo­jate apie Kalė­das be streso, įsimintinas […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook