Blogas

download

Apie žygius baidarėmis sakoma, kad kartą išbandęs – plauksi ir vėl. Kiekvienas regionas turi ką pasiū­lyti baidarių mėgė­jams. Vieni ieško mažiau žinomų upių, kiti renkasi poil­si­au­tojų pamėg­tas upes, kurios vasarą tampa autostradomis. Tačiau pasi­bai­gus šilta­jam sezonui, kai poil­si­au­tojų atmintyje lieka mal­onūs vasaros prisi­min­i­mai, upių ir ežerų pakran­tėse — matomas neigia­mas žmogaus poveikis aplinkai. Žygeiviai pastebi, […]

Skaityti daugiau
rupi neringa

Praėjus nesudėt­ingą atranką asmenims, ugdymo įstaigoms, ver­slo įmonėms spalio mėnesį bus padovan­ota 50 ženklų “Nešiukšlink”. Pro­jektą ini­ci­juoja VšĮ “Rūpi” (nevyr­i­ausy­binė orga­ni­zacija, kuri vykdo veik­las social­inės atsakomy­bės, švietimo, aplinkosau­gos sri­tyse). Ženklo “Nešiukšlink” tik­slas — ugdyti aplinkosaug­inį sąmoningumą, švar­inti aplinką ir kurti teigia­mus pokyčius. “Ženklas “Nešiukšlink”, kaip 25 kadras, kuris kviečia keisti įprastą elgseną. O svar­biau­sia, kad […]

Skaityti daugiau
kapsule2

Pasaulyje pop­u­liarė­jant gre­ita­jai madai, vis dau­giau kalbama apie neigiamą mados poveikį aplinkai. Tek­stilės pra­monė yra viena iš labi­au­siai gam­tos ištek­lius nau­do­jančių bei aplinką teršiančių pra­monės šakų. Tačiau augant žmonių sąmoningu­mui, pamažu keiči­asi ir var­to­jimo įpročiai. Vis dau­giau žmonių užuot pildę spin­tas nereikalin­gais daik­tai, renkasi koky­biškus daik­tus ir su min­i­maliu drabužių kiekiu kuria ide­al­ius drabužių derinius. […]

Skaityti daugiau
ms

Užuot išme­tus nereikalin­gus daik­tus, galite juos par­duoti tiesiog savo kieme. Tokio išpar­davimo metu ne tik gausite papil­domų pajamų, bet ir geriau susi­pažin­site su kaimy­nais bei saugosite gamtą. Dauge­lis iš mūsų karts nuo karto paste­bime, kad namu­ose susikaupė daug nebereikalingų daiktų. O ką jau bekalbėti, kai nus­prendži­ame kraustytis ir keiči­ame gyve­namąją vietą — būtent tuomet suprantame, […]

Skaityti daugiau
DSC_0897

Gyvūnų terapija

2016-06-30

IEVA ir ARTŪRAS į vienkiemį mišku­ose atsikraustė prieš tris vasaras. Iki tol pora gyveno įprastą civ­i­lizuotą gyven­imą: dirbo, bėgo, skubėjo. Bet vis pas­va­jo­davo apie tylą ir ramybę tarp pušų ošimo ir upe­lio čiurlen­imo. Todėl šian­dien jie jau gyvena puikių kaimynų apsup­tyje: iš trijų pusių – miškas, iš ketvir­tos – upė. Gyvena ne vieni, jų ūkyje jau per 100 gyven­tojų. Pateiki­ame aut­en­tiškas Ievos mintis apie miško ūkį, kuri­ame kiekvienas jaučia ir gyvena pagal savo prigimtį.

Skaityti daugiau
suo

Žmonių gyven­i­mas ir išgyven­i­mas prik­lauso nuo van­dens. Gyvenant Lietu­voje lengva pamiršti, kad požem­inis van­duo yra lyg auk­sas, kurį turime brang­inti. Požem­inį van­denį nau­doja apie du mil­i­jar­dus žmonių visame pasaulyje ir jis yra labi­au­siai nau­do­ja­mas iš visų gam­tos ištek­lių. Lietuva – viena iš nedauge­lio Euro­pos šalių, kur cen­tral­izuo­tame van­den­tiekyje nau­do­ja­mas tik požem­inis van­duo. Kiekvienas turime suprasti, […]

Skaityti daugiau
gisele-bundchen-2

Šiuo­laik­inė mada skatina pirkti, dėvėti, mesti ir vėl pirkti naują, t.y. “mad­ingą rūbą”. Ekologija pamažu ski­nasi kelią ir į mados pasaulį. Vakarų šalyse vis dau­giau žmonių užuot siaubę par­duo­tuves, nus­prendžia per­siūti ir der­inti nau­jai jau turimus drabužius. Mados sos­tinių gatvėse daž­nai pamatysi stilin­gus praeivius, kurių orig­i­nalūs, per­siūti rūbai ne tik labiau išsiskiria, bet ir geriau atrodo […]

Skaityti daugiau
dovana

Laukiant gim­ta­di­enio didži­au­sias iššūkis — dovanos rinki­mas. Užuot skyrę vienas kitam dau­giau dėme­sio, bėgio­jame po preky­bos cen­trus ieško­dami mate­ri­alių dovanų (kurių jubil­ia­tui greiči­au­sia nereikia). Gim­ta­di­enio esmė — šiltas ben­drav­i­mas su Tau bran­giais žmonėmis, laikas praleis­tas kartu, o ne pasikeiti­mas daik­tais. Štai kelios gim­ta­di­enio idėjos, kurios padės sustiprinti tar­pusavio ryšį bei sukurti nepakar­to­jimus potyrius. – Suau­gu­siojo Gimtadienis […]

Skaityti daugiau
eko rekomendacijos

Kilo­metrines lysves ir tik­slą užsi­aug­inti kuo dau­giau daržovių, pri­taikę naują sodininkav­imo būdą, gal­ime pakeisti kokybe, o darbą sumažinti taip, kad netektų daryti to paties kelis kar­tus.  Visame pasaulyje išpop­u­liarėjęs sodininkav­i­mas mažose edvėse padeda geriau pažinti save, auk­lėti vaikus, suteikia sveikatos, gali­au­siai — dovanoja laimingesnį gyven­imą. Vieno kvadra­tinio metro sodininkav­i­mas sukuria mal­onų sodo tvarkos įspūdį, yra […]

Skaityti daugiau
ekovalymas

Preky­bos cen­tru­ose gausu namų švarin­imui ir kvėpin­imui skirtų priemonių, tačiau jų sudė­tyje gal­ime rasti ne tik sin­te­tinių kvapų, bet ir chem­i­nių medži­agų, kurios gali sukelti alergi­jas ar kitaip neigia­mai paveikti mūsų orga­nizmą. Todėl renkan­tis valymo priemones svarbu atsižvel­gti ne vien į pro­dukto kainą ar pakuotę, bet į jo poveikį sveikatai. Beje, didžiąją dalį namų švarai […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook