Blogas

min

Min­i­mal­izmo, t.y. gyven­imo su mažiau, idėja daž­nai supranta kaip ketini­mas atsisakyti visko. Tačiau tikroji min­i­mal­izmo esmė yra ta, kad kiekvienas daik­tas (kalbant apie daik­tus namu­ose) turi ne tik turėti aiškią savo paskirtį, bet ir būti nuo­lat nau­do­ja­mas. Mažiau daiktų — dau­giau laimės, dau­giau pinigų, dau­giau laisvės ir mažiau streso. 8 priežastys turėti mažiau daiktų 1.Džiaugsimės […]

Skaityti daugiau
pc

Atšilus orams sva­jo­jame kuo dau­giau laiko praleisti gam­toje. Iškyla gam­toje gali būti puikus laiko pralei­dimo būdas, kai norisi pakeisti aplinką nevyk­stant toli nuo namų. Suor­ga­nizuoti pikniką nėra sudėtinga, vari­antų daug – parke, tera­soje, sodo pavės­inėje ar pievelėje prie miško ar ežero. Dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios pikniką gam­toje pavers mal­o­nia švente be didelių išlaidų ar pasiruošimų. 7 praktiniai […]

Skaityti daugiau
clothes-hangers-582212_640

Jeigu kaskart pralei­dži­ate marias laiko ieško­dami drabužių spin­toje, vad­i­nasi laikas peržiūrėti savo drabužinės tur­inį. Pateiki­ame 7 rekomen­daci­jos, kurios padės atrasti dau­giau erd­vės, pras­mės ir tvarkos ne tik drabužinėje, bet ir gyven­ime. Augan­tis var­to­ji­mas ir tek­stilės pra­manė daro neigiamą įtaką ir gam­tai, ir žmonėms. Tyrimai rodo, kad skalbiant drabužius į aplinką patenka pavo­jin­gos medži­a­gos, kurios kau­pi­asi gyvuose […]

Skaityti daugiau
pom

Jei sva­jo­jate apie savo rankomis užgaug­in­tas šviežias daržoves, tačiau gyve­nate dau­giabu­tyje, balkonas gali būti puiki vieta įgyvend­inti seną sva­jonę. Daržas balkone vis labiau pop­u­liarėja visame pasaulyje ne tik dėl gal­imy­bės mėgautis savo prieskon­inėmis žolelėmis ar daržovėmis, bet ir patogumo (niekur nereikia vykti) bei mal­onaus užsiėmimo, kuris duoda vaisių. Balkone gali augti kvap­nūs bazi­likai ir raudonskruosčiai […]

Skaityti daugiau
rr

Leiskite pak­lausti, kaip atrodo jūsų rytas: sku­biai ruoši­ate pus­ryčius ar med­i­tuo­jate, mėgau­jatės karšta arbata ar ieškote raktų? Nuo to, kaip suplan­u­osime ir praleisime pir­mas dienos valan­das, prik­lausys ne tik tai, kaip jausimės, bet ir kokia bus likusi mūsų dienos dalis. Šiuo metu kaip niekada daug žmonių susiduria su stresu ir nuo­la­tiniu skubėjimu. To priežastis – […]

Skaityti daugiau
min

Pagal­vokite apie energiją, kurią išeikvo­jame daik­tams įsigyti. Dirbame, kad sukaup­tume pakankamą kiekį pinigų daik­tams įsigyti, vyk­stame į par­duo­tuvę, gabename daik­tus namo, ieškome jiems vietos, mokomės jais nau­do­tis, prižiūrime ir val­ome, remon­tuo­jame, sandėli­uo­jame, o kar­tais net sumokame už tai, kad galė­tume jais atsikratyti.  Jei atidžiau pažvel­gtume į savo pirkimo įpročius, paste­bė­tume, kad daik­tus perkame spaudži­ami vartotojiškos […]

Skaityti daugiau
IMG_9959 (1)

Roberta Bulotaitė Visame pasaulyje gyvūnų prieglau­dos bei vet­eri­nar­i­jos klinikos aktyviai domisi ter­ap­ini­ais eterini­ais alie­jais ir įtraukia juos kaip pre­venc­inę ar alter­natyvią holistinę gydymo priemonę. Kuri­asi natūralias priemones propaguo­jančios ter­ap­inės klinikos, kir­pyk­los bei kitos gyvūnus mylinčios orga­ni­zaci­jos, kurios visame pasaulyje sklei­džia žinią, kaip eterini­ais alie­jais palaikyti opti­malią gyvūno psich­inę ir fiz­inę sveikatą. Lietu­voje gyvūnų aro­mat­er­apija yra […]

Skaityti daugiau
budget calculation

Mėne­sio pabaigoje pritrūk­sta pinigų, o sva­jonių atosto­gas atide­date jau ne viener­ius metus? Svarstote įsigyti mod­ernų kavos aparatą, tačiau neap­sis­prendži­ate ar galite sau tai leisti? Teigiami atsaky­mai rodo, kad atėjo laikas pakeisti pirkimo įpročius. Per­skaitę šį straip­snį, suži­nosite apie taupymo įpročius, kurie padės sutaupyti ir padės pirkti sąmoningai. Regis, nieko negal­ime pakeisti — gyve­name augančio vartojimo […]

Skaityti daugiau
pz

Ar jau skaitėte? Nau­ja­sis žurnalo „OZONAS“ numeris pasakoja ne tik apie gero gyven­imo įvaizdžio kūrimo pin­kles, bet ir kviečia atskirti tikru­o­sius savo por­eik­ius bei basomis kojomis pajusti žemę. Elek­tron­inį žurnalą skaitykite čia: www.ozonas.lt Eko rekomen­dacijų skiltyje skaitykite:  Gyvūnų aro­mat­er­apija — 70 psl. Lietu­voje — veg­a­nizmo revoli­u­cija! — 30 psl. Nufil­muok, ką val­gai šian­dien — 36 psl. Kaip du […]

Skaityti daugiau
381342603_81db58bea4

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsigyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Spe­cial­is­tai teigia, jog įsigy­dami nereikalin­gus daiktus,ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook