Blogas

eter

Žiemą norint išvengti peršal­imo ligų būtina pasirūpinti sav­imi ir stiprinti imu­nitetą, o norint to pasiekti geri­ant vit­a­mi­nus ir arbatas su medumi gali ir nepakakti. Tur­būt bent kartą metu­ose teko pajusti slogą ar gerk­lės perštėjimą. Šaltuoju metų sezonu apsisaugoti nuo ligų padės natūralūs eteriniai alie­jai.  Jei šie kva­pai bus jūsų namų vaistinėlėje – gre­itai ir efektyviai […]

Skaityti daugiau
mais

Esame dėkingi, kad skaitote ekorekomendacijos.lt ir dali­natės idėjomis, kurios pasaulį daro geres­niu. Ekorekomendacijos.lt pus­lapis nėra komerci­nis pro­jek­tas, siekiantis finansinės nau­dos, čia ner­a­site reklamos, todėl kiekvienas nuo­la­ti­nis  ar nau­jas skaity­to­jas yra didelis mūsų koman­dos darbo įver­tin­i­mas. Dėko­jame už įkvėpimą ir palaikymą. Sąmon­ingų žmonių — tokių kaip jūs –dėka ekorekomendacijos.lt pus­lapis trečius metus iš eilės auga sparčiau neigalima […]

Skaityti daugiau
santa

Kiekvien­ais metais artė­jant Kalė­dos prisieki­ame sau, kad suplan­u­osime viską iš anksto, mėgausimės ramiu švenčių laukimu.  Tačiau, kuo arčiau šven­tės, tuo dides­nis tem­pas. Laiką su šeima pakeičia nesi­baigiančios dovanų paieškos, o švenčių lauki­mas virsta pinigų lei­dimo mara­tonu. Šios rekomen­daci­jos tiems, kurie mano, kad bran­giau­sios Kalėdų dovanos nebūti­nai turi bran­gios. Jei sva­jo­jate apie Kalė­das be streso, įsimintinas […]

Skaityti daugiau
apelsinai

Po to, kai preky­bos cen­trai tapo sav­i­tarnos par­duo­tu­vėmis, o atsiskaitymą gry­naisi­ais pini­gais pakeitė gre­ites­nis atsiskaity­mas kred­it­inėmis kor­te­lėmis, preky­bos įmonių apy­varta ženkliai išaugo. Preky­bininkai dži­au­giasi, kad kiekvien­ais metais pirkė­jai, nesug­e­bė­damas teisin­gai pasirinkti ir plan­uoti, maisto prodyk­tams išlei­džia vis dau­giau. Kaip per­gu­drauti preky­bos cen­trus, val­gyti sveikesnį maistą ir išleisti mažiau? Dali­namės pirkimo rekomen­daci­jomis, kurios padės prisi­jungti prie atsakingų […]

Skaityti daugiau
2-lt_banner

Siekiant kovoti su ištek­lių atliekomis ir tarša, ES narių vyr­i­ausy­bės iki 2016 m. lap­kričio 27 d. turi pri­imti priemones dėl lengvųjų plas­tikinių pirkinių maišelių sunau­do­jimo mažin­imo ir apie tai pranešti Euro­pos Komisi­jai. Tai daryti reikalauja  ES plas­tikinių maišelių direk­tyva. Ji įpareigoja val­stybes nares siekti tik­slų nus­tatant plas­tikinių maišelių kainas ir (arba) nus­tatant nacionalin­ius mažin­imo uždavinius. […]

Skaityti daugiau
pinigai

Be abejonės, vir­tuvė — mėgiami­au­sia namiškių vieta. Čia netyla pokalbiai prie arbatos, gam­i­nami gardži­ausi patiekalai, čia mėgsta pasilepinti ne tik šeimos nar­iai, bet ir drau­gai. Augan­tis susidomėji­mas namu­ose ruoštu maistu yra išties puiki ten­den­cija, tačiau augančios sąskaitos už elek­tros energiją ir dujas dži­ug­ina mažiau. Val­gyti ska­niai ir sutaupyti – nėra paprasta, tačiau sumažinti vir­tu­vėje sunaudojamos […]

Skaityti daugiau
virt1

. Didelis gyven­imo tem­pas mažina laiką, kurį skir­tume namų švarin­imui ir tvarkai. Tačiau yra žmonių, kuriems savait­galį nereikia kelias valan­das tvarkyti namų, tačiau jų namai visuomet atrodo nepriekaištin­gai. Efek­tyviai tvarkyti namus gali išmokti visi — svarbu išmanyti šias efek­ty­vaus namų tvarkymo taisyk­les. Taigi, kaip tvarkyti namus efek­tyviai ir gre­itai: 1. Kas­di­eną tvarky­muisi skirkite vos 5, […]

Skaityti daugiau
salotos

Aktyvi prot­inė ar fiz­inė veikla darbe iš orga­nizmo reikalauja nemažai energi­jos. Deja, pasirūpinti visaverte mityba darbe pritrūk­sta laiko. Todėl dau­guma dirbančiųjų kas­dien susiduria su dilema – ką rink­tis pietums: sveikus, gre­i­tus ar pigius pietus? Darbe pietų laikas yra rib­o­tas, tačiau net ir tokiomis aplinky­bėmis, per daug savęs neap­sunk­i­nant, gal­ima pasirūpinti tin­kama mityba. Atsineš­dami namu­ose ruoštus […]

Skaityti daugiau
nem

Upių van­dens būklė lyg žmogaus krau­jas, kurio tyrimo rezul­tatai gali atskleisti ne tik esamą sveikatos būklę, bet ir per­spėti apie gre­siančias ligas. Du drau­gai, Auri­mas Stabingis ir Dži­u­gas Bražiū­nas 2013 metais atosto­gas sug­alvojo įpras­minti mes­dami sau iššūkį — per­plaukti baidarėmis nuo Bal­tarusi­jos sienos iki Kuršių Marių. Ekstremalaus plaukimo metu biči­u­liai paste­bėjo, kad vietomis van­duo atrodė […]

Skaityti daugiau
download

Apie žygius baidarėmis sakoma, kad kartą išbandęs – plauksi ir vėl. Kiekvienas regionas turi ką pasiū­lyti baidarių mėgė­jams. Vieni ieško mažiau žinomų upių, kiti renkasi poil­si­au­tojų pamėg­tas upes, kurios vasarą tampa autostradomis. Tačiau pasi­bai­gus šilta­jam sezonui, kai poil­si­au­tojų atmintyje lieka mal­onūs vasaros prisi­min­i­mai, upių ir ežerų pakran­tėse — matomas neigia­mas žmogaus poveikis aplinkai. Žygeiviai pastebi, […]

Skaityti daugiauDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook