10 Efektyvių Patarimų, Kurie Sumažins Tavo Išlaidas Kurui

©asklubo.com

©asklubo.com

Skaiči­uo­jama, kad įsigi­jus auto­mo­bilį, dau­giau­sia vairuo­tojo išlaidų tenka degalams. Dauge­lis vairuo­tojų sutiks, kad kuro kainos degal­inėse nedži­ug­ina, o kelionė iš namų į darbą brangsta kiekvieną dieną.

Geri­au­sias būdas taupyti degalus – keisti vairav­imo įpročius. Venk staigių pagre­itėjimų ir stab­dymų, skaiči­uok vidutinį gre­itį bei ste­bėk situaciją kelyje.

Kuo ekonomiškiau važi­uoji, tuo ekologiškiau — taip taupomi ir Tavo pini­gai, ir saugoma aplinka, kuri­oje gyve­name. Kiekvienas sudegęs dyzelino litras „pagam­ina“ apie 2,7 kg anglies dvideginio.

10 Efek­tyvių Patarimų, Padėsiančių Taupyti Degalus ir Saugoti Gamtą

  1. Keliones plan­uok iš anksto. Vienos kelionės metu sut­varkyk kelis reikalus.

  2. Venk nebūt­inų kelionių. Užuot važi­avęs auto­mo­biliu ir gaišęs laiką miesto kam­sči­u­ose, nusiųsk el. laišką ar tiesiog paskambink.

  3. Nuo­lat rūpinkis auto­mo­bilio tech­nine būkle ir padan­gomis (slėgį padan­gose tikrink kartą per du mėnesius).

  4. Pasirink tin­kamą važi­av­imo gre­itį ir, svar­biau­sia, važi­uok toly­giai, venk staigių stab­dymų.

  5. Greičiau per­junk pavaras – t.y. kai varik­lis pasieks 2000–2500 apsukų per min­utę (anksčiau dyze­lio varik­li­u­ose, vėliau – ben­zino). Palaikykite pas­tovų gre­itį ir nes­pauskite akcel­er­a­to­ri­aus ped­alo iki dugno.

  6. Išjunk variklį, jei sus­to­jai dau­giau nei vienai minutei.

  7. Jei nėra būtiny­bės, nejunk oro kondi­cionieri­aus. Važi­uo­jant miesto sąly­gomis, ši priemonė kuro sunau­do­jimą gali padid­inti net iki 1L/100 km.

  8. Važi­uo­jant uždaryk auto­mo­bilio lan­gus.

  9. Nevežiok nereikalingų daiktų – papil­do­mas svoris padid­ina kuro sąnaudas.

  10. Nepirk didesnio auto­mo­bilio nei Tau iš tikrųjų reikia.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

» DAUGIAU STRAIPSNIŲ »

Kaip Kon­trasto­nis Dušas Gali Padėti Siekti Savo Tikslų

Gim­ta­di­e­nis BE Dovanų?!

Kaip Liautis Raudon­uoti, Jei Tavo Dar­bovi­etėje Nerūšiuojama

Van­dens Iš Čiaupo?
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook