5 mitai apie alyvuogių aliejų, kuriuos privalote žinoti

Pas­taraisi­ais metais koky­biško alyvuogių alie­jaus paieškos tampa svar­bios vis dides­niam ratui, savo sveikata, grožiu ir, žinoma, ska­ni­ais vir­tu­vės kūrini­ais besirūpinančių, žmonių. Vari­antai tokie įvairūs, kad kar­tais tampa sunku pasirinkti. O dar jei galvoje sukasi daž­ni­au­siai preky­bininkų ir reklamos kar­to­jami mar­ketinginiai šūkiai.…tampa sunku atsirinkti kas tiesa, o kas tik būdas par­duoti. Svar­biau­sia renkan­tis aliejų — ragauti, pasitikėkite savo sko­niu ir ilgaainiui atr­a­site geri­ausią aliejų. O kad tai padaryti būtų lengviau — sug­ri­ausime kelis mitus.

1. Kuo švel­nes­nis alyvuogių aliejus, tuo jis koky­biškes­nis. Mitas!
Pats švieži­au­sias ir koky­biški­au­sias, ką tik išs­paus­tas (kaip sako graikai – extra extra vir­gin kat­e­gori­jos) aliejus kvepia ką tik nup­jauta žole, yra neįpras­tos — skaisčiai žalios spalvos, bet yra itin aitrus ir neįgudu­siam gomuriui gali pasirodyti net kar­tokas. Taip yra dėl alyvuogių aliejuje esančių polifeno­lių, kurie yra patys vertin­giausi alyvuogių alie­jaus kom­po­nen­tai. Polifeno­liai — tai natūralūs antiok­si­dan­tai, kurie stabdo orga­nizmo oksi­daciją, kitaip tari­ant – stabdo orga­nizmo senėjimą. Beje, kuo mažes­nis yra alyvuogių alie­jaus rūgštingu­mas, tuo dau­giau jame polifeno­lių, todėl domėk­itės koks jūsų pasirenkamo alie­jaus rūgštingumas.

2. Nefiltruo­tas alyvuogių aliejus turi būti suvar­to­tas per labai trumpą laiką. Mitas!
Tokia nuomonė daž­nai grindžiama faktu, jog nefiltruo­tame alyvuogių aliejuje lieka van­dens molekulių bei sutrin­tos alyvuogių masės likučių, dėl kurių laikui bėgant aliejus genda ar rūgsta. Iš tikrųjų alyvuogių alie­jaus galio­ji­mas (t.y. jo oksi­daci­jos proce­sas) prik­lauso nuo pačio alie­jaus koky­bės, o tik­sliau nuo jo kai kurių „para­metrų“ – ultra­vi­o­le­tinių spin­dulių absorb­ci­jos bei per­oksidų skaiči­aus, na ir be abejo – alie­jaus rūgštingumo. Kuo mažesni šie para­me­trai, tuo ilges­nis alie­jaus oksi­daci­jos laiko­tarpis, o tuo pačiu tuo sta­bilesnė jo kokybė. Tin­kamomis sąly­gomis laiko­mas, nefiltruo­tas alyvuogių aliejus yra puikus ir po metų, ir po pusantrų… Žinoma, turint gal­imybę kas­met gauti šviežio der­li­aus aliejų, geri­au­sia tiesiai iš patikimo ūkio, nėra būtiny­bės jo laikyti ilgiau nei metus.
Tad iš kur toks mitas? Dauge­lis didesniųjų alyvuogių alie­jaus perdirbėjų (gam­into­jai, kurie superka ir išpil­sto aliejų į savo prekinių žen­klų butelius), siekia, kad jų pro­duk­cija būtų verti­nama, kaip koky­biškesnė, nei nefiltruo­tas, spaudyklų ar ūkininkų aliejus, todėl nuverti­na­mas gry­nas nefiltruo­tas aliejus. Be to – alie­jaus gam­intojų pro­duk­cija stovi lentynose, kur turi išlaikyti vien­odą išvaizdą, o susi­darančios nuosė­dos greiči­au­siai reikštų laiką skelbti akciją, vien dėl pak­i­tu­sios išvaiz­dos. Čia verta būtų pam­inėti analogiją su natūraliomis obuolių sul­timis – jei obuolių sul­tyse nesusi­daro nuosė­dos – greiči­au­siai tai menkaver­tis obuolių sko­nio gėri­mas, o ne tikro­sios sul­tys. Panašiai ir su koky­bišku alyvuogių aliejumi.

3. Ital­iškas alyvuogių aliejus geri­au­sias pasaulyje. Mitas ir Mar­ketingas!
Ital­i­joje dalis alyvuogių alie­jaus ar net nuskintų alyvuogių yra perkamos iš Graik­i­jos ir maišo­mos su Ital­i­jos ūkių aliejumi, kadangi graik­iškas alyvuogių aliejus yra koky­biškes­nis ir, daž­nai piges­nis, nei ital­iškas. Šiuos pro­ce­sus sunku sukon­troli­uoti, tačiau tiek, kiek Ital­i­joje pagam­i­nama alyvuogių alie­jaus ir eksportuo­jama į visą pasaulį, tiek paprasči­au­siai neužderi alyvuogių der­li­aus. Žinoma Ital­i­joje yra gerų alyvuogių alie­jaus, už jį būkite pasiruošę pak­loti padorią pinigų sumą. Kaip teigia kai kurie alie­jaus žino­vai – gero ital­iško alyvuogių alie­jaus bute­lio (daž­ni­au­siai ital­iškas alyvuogių aliejus fasuo­ja­mas į 0,5 l ar net 0,25 l buteliukus) už mažiau nei 15 Eurų nenusipirksi. Paly­gin­imui graik­iškas, tokios pat ar net geres­nės koky­bės, aliejus nekain­uoja bran­giau nei 7–10 Eurų už 1 litrą.

4. Ant alyvuogių alie­jaus negal­ima kepti. Mitas!
Alyvuogių aliejus gana gerai kepimui (nors jei jau rūpinatės sveikata, kai galite atsisakykite kepto maisto), nes jame domin­uo­jančios omega 9 riebio­sios rūgš­tys, kurios kaiti­namos mažiau oksid­uo­jasi. Kuo mažes­nis alie­jaus rūgštingu­mas, tuo aliejus “ats­pares­nis” kai­tin­imui. Graikai, beje, kepa ant alie­jaus nuo Antikos laikų… Aišku — geri­au­sia iš viso nekepti, nes tai blo­giau­sias maisto apdoro­jimo būdas ir daž­nai val­gant keptą maistą labai padid­i­nate vėžio riziką, ypač jei kepate ant rapsų, saulė­grąžų aliejų ar mar­garino. Vadovauk­itės paprasta taisykle – nekep­kite ant alie­jaus aukštes­nėje nei 200C laip­snių tem­per­atūroje, o dar geriau – troškinkite, kaip tai daro graikai – 130-150C temperatūroje.

5. Alyvuogių aliejų rinkitės nedideli­u­ose buteliuku­ose, o jei nusipirkote met­al­inėje talpoje – suvar­toti turite per mėnesį. Mitas!
Svar­biau­sia alie­jaus saugo­jimo taisyklė – vėsiai, tam­siai, be deguonies. Jei užtikri­nate šias sąly­gas – koky­biškas aliejus neprastės ilgą laiką. Beveik visada, tin­ka­mai laikant 5 litrų skardinę pir­mojo šalto spaudimo nefiltruoto alyvuogių alie­jaus ir ati­dar­ius ja po metų sunku atskirti tokį aliejų nuo ką tik šviežiai išs­pausto. Kuo didesnė alie­jaus talpa – tuo mažes­nis oro ir alie­jaus sąlytis. Be to, kai gamyk­lose fil­truo­ja­mas ir pil­stomas aliejus jis turi sąlytį su oru, vad­i­nasi pats paruošimo proce­sas blogina alie­jaus savy­bės. Rinkitės kuo mažiau per­pil­inėtą, ide­aliu atveju – spaudyk­loje supil­stytą aliejų

Norite dau­giau eko rekomen­dacijų, kurios padeda gyventi lais­vai ir neprik­lau­so­mai? Junkitės prie mūsų!

#
P.S. Jei patiko šis straip­s­nis, dalinkitės su drau­gais, reg­istruok­itės ir gaukite eko­rekomen­daci­jas į savo el. paštą (nemokamai).
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook