5 Rekomendacijos, Siekiantiems Gyventi BE Plastiko

.

Šian­di­e­nis pakav­imo kar­al­ius – plas­tikas. Buteliai van­de­niui ar saldiesiems gėri­mams, dėžutės ir maišeliai mais­tui, vienkar­tiniai indai, pakav­imo plėvelė – be šių daiktų savo buities neį­si­vaiz­duo­jame, tačiau nuo­lat augan­tis plas­tiko var­to­ji­mas turi savo kainą.

Pasaulyje ir Lietu­voje yra įvairių pavyzdžių, o gal geriau būtų sakyti ini­ci­atyvų, kuomet ban­doma sulaužyti seniai įsišakni­jusį įprotį viską pakuoti į plas­tikines pakuotes. Tokių nau­jovių imasi pasisakan­tys už min­i­malų var­to­jimą arba tie, kurie nori var­toti sąmoningai.

.

Štai 5 rekomen­daci­jos, siekiantiems gyventi BE plastiko:  

eko rekomendacijos

1. Pasakyk “NE” šiaudeliams.

Kav­inėse ar gre­ito maisto užkand­inėse plas­tikinius šiaudelius gėri­mams gal­ime rink­tis nemoka­mai, tačiau ar tikrai jie yra būtini? Atsisakęs įpročio gerti per šiaudelį sumažin­sime taršą. Kaip nebūtų keista, plas­tikiniai šiaudeliai yra viena iš daž­ni­au­siai ran­damų šiukšlių paplūdim­i­u­ose. Jei mėgsti gerti gėrimus per šiaudelį, vietoje plas­tikinio rinkis daugkar­tinius (stik­lin­ius) šiaudelius.

eko rekomendacijos

2. Pirkiniai be plas­tik­inės pakuotės.

Esant gal­imy­bei rinkis daik­tus, kurie turi mažesnį (ar visai neturi) plas­tikinio įpakav­imo, pvz. užuot pirkus skystą muilą plas­tik­inėje pakuotėje, rinkis įprastą muilą popierini­ame įpakav­ime. Savo sąmoningu pasirinkimu Tu ne tik sumažinsi išmetamo plas­tiko kiekį, bet ir nusiųsi žin­utė gam­into­jui apie šiuo­laikinių pirkėjų įpročius.

eko rekomendacijos

3. Rinkis medži­aginius pirkinių maišelius.

Išmesti plas­tikiniai maišeliai savo spalvomis ir maisto kvapu vil­ioja gyvūnus, paukščius. Taip ne tik teršiama aplinka, bet ir žalo­jami gyvū­nai. Medži­aginius maišelius turėk po ranka: auto­mo­bi­lyje, namu­ose, savo rank­inėje a tiesiog pato­gioje vietoje prie namų durų — tokiu būdu jų niekada nepamirši.

17

4. Nepirk van­dens plas­tikini­u­ose buteliuose.

Plas­tikiniai buteliai yra daž­ni­au­siai ran­dama šiukšlė pli­ažu­ose, mišku­ose ar pamėg­tose poil­sio vietose gam­toje. Užuot pirkus van­denį plas­tikini­u­ose buteliu­ose, rinkis van­denį stik­lini­ame įpakav­ime (arba prip­ildyk savo ger­tuvę van­de­niu iš čiaupo) — taip ne tik darysi mažesnę žalą gam­tai, bet ir taupysi savo pinigus.

eko rekomendacijos

5. Rūši­uok ir panau­dok kūrybingai.

Plas­tikinius butelius, maišelius ar kamštelius gal­ime panau­doti kūry­bin­gai, pvz. pasigam­inti pinig­inę mon­e­toms, papuošalus ar švi­es­tuvą. Plas­tiką, kurio nepanau­dosi kūry­binėms savo idėjoms — rūši­uok. Gamini­ams iš perdirbto plas­tiko sunau­do­jama apie 2/3 karto mažiau energi­jos nei gam­i­nant juos iš pirminių žali­avų – naftos. Perdirbta plas­t­masė panau­do­jama gam­i­nant nau­jus van­dens vamzdžius, tep­tukus kil­imus, striukių ir mieg­maišių pamušalus ar auto­mo­bilių dalis.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos tavo gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

» DAUGIAU STRAIPSNIŲ »

Van­dens iš čiaupo?

Daik­tai, kurie REALIAI taupo pinigus.

Vietiniai Maisto Pro­duk­tai — Mada Ar Nauda?

10 Efek­tyvių Patarimų, Kurie Sumažins Tavo Išlaidas Kurui

Gim­ta­di­e­nis BE Dovanų?!

Gam­tos Galia ar 25 Skiepai?
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook