5 žingsniai siekiantiems sutaupyti daugiau

credit-squeeze-taxation-purse-tax-46242

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsigyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Įsigy­dami nereikalin­gus daik­tus, ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir patiri­ame įtampą bei nusivylimą.

Pateiki­ame keturias rekomen­daci­jas, kurios ne tik padės atsispirti pirkimo mani­jai, geriau jaustis, bei ir sutaupyti bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

1.Skaičiuokime kiek išleidžiame.

Atrodo neįtikėtina, tačiau vien tik užsir­ašant savo išlaidas atsir­anda aiškus suvoki­mas, kur dingsta pini­gai. Nus­pren­dus sekti finansines išlaidas svarbu fik­suoti, kiek išlei­dži­ame ir vesti išlaidų žurnalą. Pato­giausi pasirinki­mai: mobil­io­sios pro­gramėlės (pvz. Spend­ing tracker, Mint ar kt.), excel pro­grama, išlaidų sąsi­u­vi­nis. Rinkite čekius ir po to reg­u­liariai susumuokite išlaidas.

Žinodami, kiek, kur ir kam išlei­dote pini­gus galėsite sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį, efek­tyviau taupyti, atskir­site troškimus nuo poreikių. Anal­izuo­dami išlaidas, gal­ime daryti pasver­tus pasirinkimus atsižvel­gdami į gyven­imo pri­or­ite­tus. Pavyzdžiui, užuot kas mėnesį mokėję už kabelinę tele­viz­iją, nus­prendži­ate šiuos pini­gus taupyti ir skirti atostogoms.

Sunki­au­sios yra pir­mo­sios savaitės, kol susi­for­mu­osite įprotį kiekvieną dieną susir­ašyti savo išlaidas. Tačiau per­lipti šį įpročio bar­jerą tikrai verta, mat žinodami, kad išlai­dos neviršija plano, o san­tau­pos nuo­lat didėja, būsime ne tik motyvuoti, bet ir negalėsime abejin­gai leisti pinigus.

2. Pirkime tai, kas tar­naus 100 metų

Patir­tis rodo, kad tele­fonas, šaldy­tu­vas ar tele­vi­zo­rius sug­enda vos tik pasi­bai­gus jo galio­jimo laikui. Suplan­uo­tas sis­tem­inis senėji­mas paste­bi­mas tada, kai gam­into­jas sąmoningai sutrump­ina gaminių tar­nav­imo laiką arba tyčia atima senes­nių gaminių remonto galimybę.

Trumpes­nis daiktų galio­jimo laikas did­ina mūsų var­to­jimą ir norą pirkti. Rinkoje pasirodžius nau­jiems tele­fon­ams, gro­tu­vams, rūbams, kitiems buityje nau­do­jamiems pro­duk­tams mes juos keiči­ame nau­jau­si­ais, dėl por­eikio atrodyti ne tik madin­gai, bet ir demon­struoti savo statusą.

Užuot pirkus daik­tus ar drabužius, kuri­uos po keleto metų išmes­ime, rinkimės koky­biškus daik­tus, kurie turi pvz. 100 metų garan­tiją. Šiuo­laik­inės techonologi­jos padeda sukurti ilgaamžius rūbus, kurie tar­nauja daug ilgiau nei pigūs jų prototipai.

3. Vadovaukites 24 valandų taisykle.

Apsipirk­dami vadovaukimės 24 val. taisykle, kuri padės ne tik sutaupyti, bet ir sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį.

Nus­tatykite sumą, pvz.50 Eu. Ši suma reiškia, kad jei norime įsigyti daiktą, kurio kaina yra virš 50Eu, jį galėsime nusipirkti po 24 val. Jei praėjus parai, mums vis dar atrodys, kad pirkinys pagrįs­tas, taip ir padarykime (patir­tis rodo, kad po dienos nenorėsime vėl vykti į preky­bos cen­trą, gaišti laiką eilėse ir emo­ci­joms nus­lū­gus, atsisakome tai, kas nėra svarbu).  

Ši taisyklė tinka ir vaikams (sumą sumažinkite pvz., iki 5Eu) ir jei jie preky­bos cen­tre pamatę naują žaislą nori jį iš karto įsigyti ir prašo jį nupirkti. 

4. Prak­tikuokite Nieko nepirkimo dieną.

Nors ofi­ciali nieko nepirkimo diena švenčiama lap­kričio mėnesį, tačiau nieko nepirkti gal­ime kiekvieną mėnesį  ar savaitę. Užuot pirkus, dau­gumą ne kas­di­eną reikalingų daiktų gal­ima tiesiog pasiskolinti, išs­in­uo­moti, pasigam­inti pačiam ir taip ženkliai sutaupyti.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

>Dau­giau panašių straipsnių«

Daik­tai, kurie taupo pinigus

8 patari­mai, kaip val­gyti sveikesnį maistą ir išleisti mažiau

Kaip teisin­gai pradėti dieną? Tob­ulo ryto ritualai

10 efek­tyvių patarimų, kurie sumažins išlaidas kurui

 
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook