5 žingsniai siekiantiems sutaupyti daugiau

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsigyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Spe­cial­is­tai teigia, jog įsigy­dami nereikalin­gus daiktus,ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir patiri­ame įtampą ir nusivylimą.

Pateiki­ame keturias rekomen­daci­jas, kurios padės atsispirti pirkimo mani­jai, geriau jaustis, sutaupyti ir sumažinti CO2 pėdsaką.

Mąstyk prieš pirk­damas. Greiči­au­siai kiekvienas iš mūsų esame patyrę jausmą, kai turė­dami mažiau daiktų jautėmės geriau — stovyklav­i­mas palap­inėje su min­i­maliu daiktų kiekiu, stu­den­tavimo laikai su keliomis bul­vėmis šaldy­tuve ar kuk­lus viešbučio kam­barys kelionės metu. Turė­dami mažiau jautėmės laisvesni ir nesu­varžyti, labiau dži­augėmės aplinka bei mėgavomės gamta. Prieš pirk­damas pak­lausk savęs: “Ar aš to noriu? Ar man to reikia? Ar aš galiu sau tai leisti? Ar tai suteiks man dau­giau laisvės?” Šie klausi­mai padės pajusti ir suprasti savo moty­vaciją bei padės sumažinti por­eikį pirkti

Palikite pinig­inę namu­ose. Ši taisyklė ypač efek­tyvi jei kartu su šeima keti­nate eiti į mugę ar šventę. Pasi­imkite tik min­i­malią pinigų sumą nenu­maty­tam atve­jui. Jei mugėje ar šven­tėje lankysitės su vaikais, kiekvienam vaikui skirkite iš anksto numatytą sumą. Tai padės sumažinti neplan­uotų pirkinių ir nereikalingų daiktų skaičių bei geriau jaustis mugių ar švenčių metu.

Keiskite įprotį apsipirkti į įdomų užsiėmimą. Užuot lei­dus savait­galį preky­bos cen­tre, aplankykite senai matytą draugą, savano­ri­aukite, pasi­važinėk dvi­račiu ar pasi­vaikščiokite parke. Susir­ask­ite hobį, kuris ne tik suteiks dau­giau dži­augsmo, bet ir padarys gyven­imą įdomesniu.

Prak­tikuokite Nieko nepirkimo dieną. Nors ofi­ciali nieko nepirkimo diena švenčiama lap­kričio mėnesį, tačiau nieko nepirkti gal­ime ir daž­niau (kartą per mėnesį ar savaitę). Užuot pirkus, dau­gumą ne kas­di­eną reikalingų daiktų gal­ima tiesiog pasiskolinti, išs­in­uo­moti, pasigam­inti pačiam ir taip ženkliai sutaupyti.

Nes­pauskite savęs ir įpročius keiskite iš lėto. Pradžioje gali būti sunku atsisakyti spon­taniško pirkimo, duokite laiko sau apsiprasti su nauju įpročiu pirkti mažiau. Svarbu neper­lenkti laz­dos — jei plan­uo­jate naują pirk­inį, rinkitės ilgaamžius ir koky­biškus daik­tus, kurie padės sutaupyti.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

 

»Dau­giau panašių straipsnių«

Kaip teisin­gai pradėti dieną? Tob­ulo ryto ritualai

10 efek­tyvių patarimų, kurie sumažins išlaidas kurui

 
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook