8 priežastys turėti mažiau

Min­i­mal­izmo, t.y. gyven­imo su mažiau, idėja daž­nai supranta kaip ketini­mas atsisakyti visko.

Tačiau tikroji min­i­mal­izmo esmė yra ta, kad kiekvienas daik­tas (kalbant apie daik­tus namu­ose) turi ne tik turėti aiškią savo paskirtį, bet ir būti nuo­lat nau­do­ja­mas. Mažiau daiktų — dau­giau laimės, dau­giau pinigų, dau­giau laisvės ir mažiau streso.

min

8 priežastys turėti mažiau daiktų

1.Džiaugsimės erd­ves­ni­ais namais

Namu­ose, kuri­u­ose mažiau daiktų yra svar­būs ne daik­tai, o žmonės. Pasak spe­cial­istų, erd­ves­ni­u­ose namu­ose atsikratome klaus­tro­fo­biškumo jausmo, atsir­anda dau­giau erd­vės ir gaivaus oro, naujų minčių bei ramy­bės jausmo.  

Pasirinki­mas turėti mažiau reiškia, kad jūsų namai bus išlaisv­inti nuo nereikalingų daiktų, kurių ne tik nenau­do­jame, bet ir nemėgstame. Turė­dami mažiau daiktų lengviau surasime tai, ko ieškome, sug­eneru­osime mažiau šiukšlių ir turėsime dau­giau laiko sau.

Žmogų, gyvenantį pagal min­i­mal­izmo prin­ci­pus, gal­ima paly­ginti su drugeliu – jis sklando po pasaulį neap­sikrovęs manta ir sten­giasi palikti Žemę nepaliestą. Toks žmogus saugo plan­e­tos ištek­lius – jis kaip druge­lis akimirkai nutūpia ir vos vos prie jų prisiliečia. Manau, tik taip ir reikia gyventi. Francine Jay

2. Taupysime pinigus

Pirk­dami mažiau ne tik sutaupome dau­giau pinigų, nes perkame retai, bet ir sutaupome pinigų, kurie būtų panau­doti tų daiktų priežiūrai. Besaikis akcijų ir nuo­laidų vaiky­ma­sis iš tiesų yra ne pinigų taupy­mas, o preky­bininkų būdas įsiū­lyti mums nereikalingų daiktų.

Pir­moji taisyklė, kuri padeda taupyti pini­gus — pirkti mažiau. Sekime savo įpročius, ste­bėkime, kiek dienų gal­ime ištverti nei­dami į par­duo­tuvę: vieną, dvi ar nei vienos? Įpratę pirkti tik tai, ko reikia ir tuomet, kai to reikia sutaupysime ženklią sumą pinigų, kurią vėliau galėsime išleisti vertingiems dalykams — pomė­giams, kelionėms, geriems darbams.

3. Patir­sime mažiau streso

Turė­dami mažiau darbų ir daiktų sumažin­sime stresą. Sumažės ne tik dulkių kiekis namu­ose, tvarky­mosi laikas, lengviau rasite tai, ko ieškote, bet ir atsiras vid­inė ramybė, kurios taip ieško dauge­lis šiuo­laikinių žmonių.

Nors vis dar įprasta matyti, kad daik­tai padeda gyventi koky­biškai, tačiau vis daž­niau paste­bima, kad ne tik daiktų įsigi­ji­mas, priežiūra, nau­do­ji­mas, bet ir atsikraty­mas, sukuria stresą. Sąmoningas pasirinki­mas apsupti save tik myli­mais ir nau­do­ja­mais daik­tais, padės sumažinti gyven­imo tempą ir patiri­amą stresą.

4. Tap­sime produktyvesni

Nors skundži­amės jog turime mažai laiko, tačiau pri­or­ite­tus dėlio­jame taip, lyg laikas būtų begalinis.

Darykime ir pirkime tik tai, kas svarbu ir dau­giau nieko. Spe­cial­is­tai pabrėžia, kad žmonės, kurie mažiau apsikrauna daik­tais, turi dau­giau laiko įgyvend­inti savo sva­jones. Supantys daik­tai padeda arba kenkia mūsų pro­duk­tyvu­mui. Mylimi daik­tai ir švari aplinka padės atsi­palaid­uoti ir skatins susikon­cen­truoti į svar­bius dalykus. 

5. Nau­dosime geres­nės koky­bės daiktus

Sug­e­dus daik­tui gali atrodyti, jog paprasčiau yra ne taisyti, o išmesti ir vietoje jo nusipirkti kitą. Tačiau pasirinkus tokį kelią prisidedame prie var­to­to­jiškumo. Pasak spe­cial­istų, neplyš­tančios pėd­kel­nės jau senai yra išras­tos, bet ver­slininkams tai neap­simoka. Pirk­dami ir išmes­dami daik­tus tam­pame ide­aliu klientu, kuris laukia­mas preky­bos cen­tru­ose, nes leng­vai atsisveik­ina su savo pinigais. 

Tuo tarpu pirk­dami mažiau renkamės aukštes­nės koky­bės daik­tus. Koky­biški daik­tai, pvz., patalynė ar rūbai, ne tik atrodo gražiau, bet ir tar­nauja ilgiau. Pradėjus dau­giau dėme­sio skirti ne kainai, o koky­bei, atrasime ir džin­sus su šimto metų garan­tija ir ger­tuves, kurios tar­naus ne vieną dešimt­metį

6. Mažiau dirb­sime kitiems

Įsigy­dami mažiau daiktų turėsime mažiau skolų ir paskolų, jusime mažesnį finansinį spaudimą. Dirbantiems žmonėms daž­nai būna sunku sumažinti darbo apimtis, kai sveikatos apsau­gos, vaikų priežiūros kainos nuo­lat auga. Paprasčiausias būdas mažinti finansinę įtampą  – skaiči­uoti išlaidas ir nepirkti mažaverčių daiktų, vert­inti savo laiką. 

Kuo dau­giau laiko gal­ime skirti sau, šeimai, tuo geresnė mūsų gyven­imo kokybė, tuo lengviau gyventi išlaikant pusiausvyrą.

7. Būsime pavyzdžiu vaikams

Min­i­mal­is­ti­nis gyven­imo būdas padės ugdyti kri­tiškai mąs­tančią asmenybę, kuri suvokia, kad laimės pojūtis slypi ne įsigy­jamų naujų daiktų kiekyje, o patyrimuose.

Dienos iššūkis — peržiūrėkite savo aplinką ir atsisakykite daiktų (pvz., nenau­do­jama staltiesė, įskilęs puodelis, dovan­ota ir nenau­do­jama vaza), kurių senai nenau­do­jate. Svarbu atminti, kad pir­ma­sis žings­nis erd­ves­nio gyven­imo link yra ne daiktų išme­ti­mas, o mažes­nis nereikalingų daiktų pirkimas.

 

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.

 

Patiko straip­s­nis? Per­dovanokite jį kitiems ir prenu­meruokite eko­rekomen­dacijų nau­jien­laiškį.

DAUGIAU REKOMENDACIJŲ:

Pušų spygliai — vit­a­m­inų užtaisas.

Pavasari­nis namų tvarky­mas: leng­vai ir be chemijos.

Gudry­bės vir­tu­vėje, kurios taupo pini­gus ir laiką.

Baltiško­sios pir­ties paslaptys

Daig­inti grikiai — gre­itas ir sveikas super maistas
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook