Kaip sukurti drabužinę, kurioje daugiau tvarkos, erdvės ir derinių

Jeigu kaskart pralei­dži­ate marias laiko ieško­dami drabužių spin­toje, vad­i­nasi laikas peržiūrėti savo drabužinės tur­inį. Pateiki­ame 7 rekomen­daci­jos, kurios padės atrasti dau­giau erd­vės, pras­mės ir tvarkos ne tik drabužinėje, bet ir gyvenime.

clothes-hangers-582212_640

Augan­tis var­to­ji­mas ir tek­stilės pra­manė daro neigiamą įtaką ir gam­tai, ir žmonėms. Tyrimai rodo, kad skalbiant drabužius į aplinką patenka pavo­jin­gos medži­a­gos, kurios kau­pi­asi gyvu­ose orga­niz­mu­ose ir sutrikdo žmonių bei gyvūnų hor­mon­inę sis­temą. Negana to, neat­sakingas var­to­ji­mas ir drabužių pra­monė kuria chaosą ne tik gam­toje, bet ir žmonių galvose — jauči­ame nuo­lat­inį stresą ieško­dami, pirk­dami ir prižiūrė­dami drabužius.

Pirkimo įpročiai gali būti viena svar­biausių priežasčių, kodėl mūsų gyven­i­mas ir spinta pilni daiktų. Kai perkame spon­taniškai, negalvo­jame apie tai, ko mums iš tikrųjų reikia, daž­nai pamirš­tame savęs pak­lausti, ar ket­inu tai dėvėti?  Per­krauta spinta kuria ne tik nervin­gus rytus, bet ir chatiškus drabužių derinius.

Sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį nėra sudėtinga, tereikia prieš einant į preky­bos cen­trą laikytis plano, arba tiesiog užduoti sau klausimą, kaip daž­nai šį daiktą dėvė­siu? Ar jis man padės sukurti naujų derinių? Ar turiu panašų drabužį?

Mažiau daiktų spin­toje tai: 

dau­giau erd­vės ir laisvo laiko sau. Visuomet žinai kiek ir ko iš tikrųjų turi, nereikia blaškytis po preky­bos cen­trus perkant nereikalin­gus daiktus.

◦ dau­giau tvarkos. Mal­onu atsidaryti spintą, kuri­oje ne tik kiekvienas daik­tas turi savo vietą, visi drabužiai surūši­uoti pagal paskirtį. Neper­krautoje spin­toje lengviau palaikyti tvarką.

◦ dau­giau derinių. Kai spin­toje lieka tik koky­biški ir mėgiami daik­tai,  gal­ime leng­vai kurti tob­u­lus derinius su kuri­ais atrodome ir jauči­amės puikiai. Koky­biškai sukurti drabužių deriniai yra dalis to, kas nepavaldu laikui, atitinka mūsų gyven­imo stilių.

◦ dau­giau har­moni­jos ir pasitikėjimo savimi. Pasitikėjimas sav­imi – be galo svar­bus neper­krautos spin­tos rezul­tatas. Kai jauti har­moniją viduje, patiri mažiau streso, žinai kaip atro­dai, tuomet labiau pasitiki sav­imi. Visa tai kuria vien­tisą asmenybę — atro­dai taip, kaip jautiesi.

clothing-964880_640

7 rekomen­daci­jos, padėsiančios kurti har­mon­ingą ir neper­krautą drabužinę

1. Atsisakykite drabužių, kurių nenešio­jote dau­giau nei metus. Drabužiai dėvisi, taip pat tampa nebe­madingi – jei per pas­taru­o­sius metus drabužio nedėvėjote, pagal­vokite, ar jums verta jį pasilikti. Atsisveikinus su tam tikrais drabuži­ais atsiras dau­giau vietos ir tvarkos spin­toje, nereikės rūpin­tis ir skalbti drabužių, kurių nemėgstame. Nenešio­ja­mus drabužius padovanokite draugei, lab­daros orga­ni­zaci­joms arba įmeskite į tek­stilės konteinerį.  

2. Iš spin­tos išimkite sezoninius drabužius. Spin­tos reviz­ija – svar­bus dar­bas pavasarį ir rudenį.  Atsir­adusią laisvą vietą panau­dokite raciona­liai — sudėkite atostogų drabužių, lais­valaikio ar sporto drabužius. 

3. Atsisakykite drabužių, kurie nėra jūsų dydžio. Dauge­lis moterų mano, kad mažes­nio dydžio džin­sai kelia moty­vaciją mažiau val­gyti ir dau­giau sportuoti. Visgi, jei į vaik­iško dydžio džin­sus tilpti nepavyk­sta jau kuris laikas, rekomen­duo­jama šio daikto atsisakyti ir atverti erdvę naujam. 

4. Sumažinkite nedėvimų aksesuarų kiekį. Jei spin­to­je­savo vietos neranda diržai, skarelės ir kiti aksesuarai, peržiūrėkite ir juos – tikrai nereikalin­gais atsikratykite. Reikalingiems aksesuarams sukurkite pato­gias vietas, pvz., ant spin­tos durų pritvirtinkite pak­abas. Niekučius, smulk­ius daik­tus ir pan. spin­toje laikykite mažose dėžutėse ar maišeliuose.

5. Eksper­i­men­tuokite. Niekada nesuži­nosime, kiek (mažai) drabužių mums iš tikrųjų reikia jei ne eksper­i­men­tu­osime. Atidėkite dalį drabužių, kurių nenešio­jate į atskirą dėžę, ir jei po pusės metų šios dėžės neatidarysite, drabužius drąsiai atiduokite. 

6. Atsisakykite seno (nenešio­jamo) daikto ir tik tuomet pirkite naują. Nepamirškite, kad kiekvienas nenau­do­ja­mas drabužis ne tik užima spin­tos erdvę, bet ir apsunk­ina tin­kamo rūbo paiešką. Vadovaukites paprasta taisykle — jei nusipirkote kažką naujo, pas­varstykite, ar nev­ertėtų atsisakyti seno ir nenau­do­jamo drabužio.

7. Auksinė taisyklė  – neskubėkime pirkti, mada niekur nedings. Drabužis  – tai mūsų antroji oda. Tai, kaip kas­dien apsiren­giame yra mūsų gyven­imo būdo išraiška. Pradėkite nuo paprasči­ausių dalykų – neužkraukime drabužinių pigiais ir nereikalin­gais daiktais.

Tvarkinga spinta — tai durys į naują, har­mon­ingą gyvenimą.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

——-

Patiko straip­s­nis? Per­dovanokite jį kitiems (Face­book: eko­rekomen­daci­jos)  ir prenu­meruokite eko­rekomen­dacijų nau­jien­laiškį.

DAUGIAU REKOMENDACIJŲ:

Kaip sukurti “kap­sulės” spintą

Pavasarine švara kvepiantys namai

Devynios taisyk­lės padėsiančios namus susit­varkyti efek­tyviai ir greitai

Hidro­latai — grožiui ir jaunystei
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook