7 rekomendacijos tobulam vasaros piknikui gamtoje

aaa

Atšilus orams sva­jo­jame kuo dau­giau laiko praleisti gam­toje. Iškyla gam­toje gali būti puikus laiko pralei­dimo būdas, kai norisi pakeisti aplinką nevyk­stant toli nuo namų. Suor­ga­nizuoti pikniką nėra sudėtinga, vari­antų daug – parke, tera­soje, sodo pavės­inėje ar pievelėje prie miško ar ežero. Dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios pikniką gam­toje pavers mal­o­nia švente be didelių išlaidų ar pasiruošimų.

7 prak­tiniai patari­mai ide­aliam vasaros piknikui po atviru dangumi:

1.Į pikniką – pėsti arba dviračiu.

Rinkdamiesi pikniko vietą, nesistenkite vykti toli. Apsidairykite aplink, gal greta namų yra miškas, pieva ar parkas. Kelias į pikniką gali suteikti daug dži­augsmo, žingsni­uo­dami pės­tute ar važi­uo­dami dvi­račiu ne tik sportu­osite, bet ir atgausite jėgas po dienos darbų.

2. Mažiau daiktų

Ruoš­damiesi piknikui neap­sikraukite daik­tais. Rekomen­duo­jama pasi­imti būtini­au­sius: pledą, užkandžių ir gėrimo, peilį, pjaustymo lentelę ir šiukšlių maišų (rūši­av­imui). Dar praver­stų žaidimų atribu­tai, skėtis nuo saulės ar lietaus, apsauga nuo vabzdžių. Išky­los metu užuot nau­doją vienkartines servėtėles, nau­dokite medži­aginius ranšk­lu­ostėlius — juos gal­ima nau­doti ir skalbti daugelį kartų, be to jie gražiau ir mal­o­niau atrodo.

3. Tikras maistas

Lei­džiant laiką gam­toje pasimė­gaukite sveiku maistu. Piknikui rinkitės mažiau riebius pro­duk­tus – taip jausitės energin­gesni ir žvalesni.  Užuot vaišinęsi perdirbtu maistu, pateikite iš anksto nuplautų ir sup­jaustytų šviežių daržovių, gardžių, sezoninių uogų.  Ilgiau pabu­vus gry­name ore net ir išranki­ausi vaikai pasiči­ups morką ar obuolį.

4. Tikri indai

Nors orga­nizuo­jant pikniką gam­toje mintis, kuri šauna į galvą pir­moji, yra nepamiršti vienkar­tinių indų, vis gi rekomen­duo­jame įrankius, tau­res ir lėkštes pasi­imti iš namų. Venkite vienkar­tinių indu, plas­tikinių šakučių, jos gre­itai lūžta, yra nepato­gios, jas išmetame panau­do­jus vos vieną kartą.

Nebūtina pirkti bran­giai kain­uo­jantį išky­los rink­inį – sukraukite savo pikniko pintinę iš rečiau nau­do­jamų indų namuose.

eko

5. Puikiai atmos­ferai sukurti

Norė­dami, kad piknikas lauke atrodytų šven­tiškai, patieskite šviesią staltiesę. Šventinę nuo­taiką padės sukurti ir lauko gėlės. Papras­tos vasar­inės gėlės atrodys orig­i­na­liai, jei jas pamerk­site po vieną į atski­ras siauras vazas ar skaidrius butelius.

Atsisakykite helio dujomis pil­domų šven­tinių balionų, nes jie nere­tai pakyla į dangų ir virsta šiukšle upėje ar miške. Pikniko metu rekomen­duo­jama atsisakyti gar­sios muzikos. Taip mūsų pro­tas labiau pail­sės, turėsime gal­imybę išgirsti natūral­ius gar­sus — medžių ošimą ar paukščių čiulbėjimą.

6. Tikras poil­sis — tai žaidi­mai gamtoje

Į iškylą nepamirškite pasi­imti žemėlapį, kom­pasą, žiūronus ar knygą apie gamtą. Tyrinėkite augalus, paukščius, net debe­sis. Nusteb­site, kiek daug paste­bėsite aplink save. Vaikams gam­toje patiks žaisti žaidimus su kamuoliu, šaudyti iš lanko, žaisti bad­mintoną ar ieškoti paslėpto lobio.

7. Kai ateina laikas eiti namo

Piknikui pasi­bai­gus nerentai nustem­bame pamatę, kiek daug šiukšlių lieka po mūsų šven­tės. Kad taip nenu­tiktų, biči­ulių paprašykite, kad šiukšlesrūši­uotų iš anksto. Išky­lai pasi­bai­gus vadovauk­itės auk­sine taisykle — vietą palikti tokią pačią (ar dar švaresnę) nei radome.

Jei išky­los metu nema­tote šiukšli­adėžių aplink, nenusiminkite. Gal­būt ji nepas­tatyta sąmoningai, kad paukščiai ar gyvū­nai nedraskytų ir nenešiotų žmogaus paliktų šiukšlių. Stenkitės šiukšles visuomet išmesti į rūši­uo­jamų atliekų kon­teiner­ius, o ne palikti mažoje parko šiukšliadėžėje. 

aa

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos tavo gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

——-

Patiko straip­s­nis? Per­dovanokite jį kitiems (Face­book: eko­rekomen­daci­jos)  ir prenu­meruokite eko­rekomen­dacijų nau­jien­laiškį.

DAUGIAU REKOMENDACIJŲ:

Lietu­viškos gam­tos magija

Pir­tis, kuriai nieko nereikia pirkti

Sode kaip ir gyven­ime, daž­nai mažiau yra daugiau

 

Kaip sumažinti plas­tiko kiekį savo gyvenime

Balionai dan­guje — prob­lema, kurią gal­ime išspręsti
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook