Kūnas Lengvesnis, Mintys Skaidresnės — Geros Pirties Paslaptys

ekorekomendacijos

Karš­tas garas, mielas beržo vantų aro­matas, įkai­tusių akmenų traškesys – jau­tiesi patekęs į tikrą poil­sio oazę. Geros pir­ties tik­slas — pail­sėti, atsi­palaid­uoti, išprakaituoti, kvėpuoti aro­matingu oru, atgaiv­inti odą, sušildyti sąnar­ius ir rau­me­nis, patirti kon­trastinių van­dens pro­cedūrų malonumus.

Pir­tis padeda atsi­palaid­uoti tiek fiz­iškai, tiek ir psi­chologiškai. Juk ne vel­tui sakoma, kad po geros pir­ties kūnas tampa lengves­nis, o mintys — skaidresnės.

Dali­namės geros pir­ties rekomen­daci­jomis, kurios padės atsi­palaid­uoti, pasisemti jėgų ir pajusti dievišką malonumą.

Skirk pakanka­mai laiko, neskubėk

Pir­tin­i­mosi skirk pakanka­mai laiko. Blo­giau­sia ką gali padaryti — skubėti pir­tyje. Leisk sau pasimė­gauti pir­ties mal­on­u­mai be streso. Pir­ties laiką plan­uok iš anksto — visos pir­ties pro­cedūros neturėtų trukti ilgiau kaip tris valan­das. Vis tik, svarbu nepamiršti, kad geri­au­sios taisyk­lės yra tos, kurias dik­tuoja Tavo orga­niz­mas. Kiekvienas žmo­gus turi jausti, kada kait­in­tis pakanka.

Adomo kostiu­mas pir­tyje geriausias

Kada paskutinį kartą duše buvai su maudy­mosi kel­naitėmis? Geros pir­ties paslap­tis — dėvėti kuo mažiau rūbų. Jei esi pir­tyje vienas, nėra jokios būtiny­bės dėvėti kažką, jei pir­tiniesi su šeimos nar­i­ais — gal­būt užteks tik rankšlu­osčio. Auskarai, grand­inėlės, laikrodis ar kiti grožio aksesuarai tik varžys ir nukreips dėmesį nuo mal­onių dalykų.

Leisk kūnui lėtai priprasti prie aukš­tos temperatūros

Karš­toje saunoje tem­per­atūra turėtų būti ne aukštesnė kaip 60° – 80C, panašią tem­per­atūrą nau­doja ir suo­miai. Įėjęs į gar­inę, neskubėk lipti ant viršu­tinių plautų. Prieš kaiti­nan­tis būtina tin­ka­mai paruošti orga­nizmą – odą, kvė­pavimo, širdies ir krau­jagys­lių sis­temas, kurios nepripra­tu­sios prie aukš­tos tem­per­atūros. Pir­ties gar­inėje patariama kvėpuoti per nosį: karš­tas oras, patekęs į nosiaryklę, atvėsta, o per daug sausas – sudrėk­sta. Taip į plaučius pak­lius jau gerokai atvėsęs oras.

Pagaliau išmesk smėlio laikrodį ir pasik­li­auk savo nuojauta

Patyręs pir­tininkas, mūsų pak­laus­tas, kokia yra vien­in­telė ir svar­biau­sia geros pir­ties paslap­tis, atsakė “pagaliau išmeskit tuos smėlio laikrodžius”. Nors kai kurie pir­ties „žino­vai“ sako, kad kait­in­tis reikia tol, kol nukris 100 prakaito lašelių nuo nosies, tačiau tiesa yra ta, kad žmonių orga­niz­mai labai skiri­asi. Pir­tyje svarbu jausti savo orga­nizmą ir sėdėti ne tiek, kiek rodo smėlio laikrodis, o tol kol jau­tiesi pato­giai. Vis tik, svarbu nepamiršti, kad geri­au­sios taisyk­lės yra tos, kurias dik­tuoja jūsų orga­niz­mas ir sav­i­jauta. Kiekvienas žmo­gus turi jausti, kada kait­in­tis pakanka.

Išgerk bent litrą vandens

Prieš pirtį ir būnant joje reikėtų vengti sunkaus maisto ir ypač – alko­ho­lio. Užuot gėrus lengvus alko­holin­ius gėrimus, kurie padidins dehidrat­aciją, paveiks Tavo nuo­taiką ir sumažins budrumą, rinkis van­denį ir natūralias arbatžolių arbatas. Per­traukėlės metu naudinga nedideli­ais gurkšneli­ais išgerti arbatos – taip ir geriau jausiesi, ir gau­siau prakaituosi.

Su sav­imi turėk kelis rankšlu­osčius, ne vieną

Kiek rankšlu­osčių pasi­imti į pirtį yra kiekvieno žmo­gaus asmeni­nis apsis­prendi­mas. Tačiau, patir­tis rodo, kad pir­tyje turė­damas kelis rankšlu­osčius jau­tiesi geriau. Ant vieno bus patogu sėdėti, kitas padės apsi­gaubti, o trečias — sau­sai nusišluostyti.

Mėgaukis kon­trastinėmis pro­cedūromis

Gerai išsikait­i­nus gar­inėje gal­ima atlikti kon­trastines pro­cedūras: palįsti po šaltu dušu, užsip­ilti kibirą šalto van­dens, pasimė­gauti sniegu ar net įšokti į eketę.Kontrastinis dušas yra paprasči­au­sia ir efek­tyvi­au­sia pro­fi­lak­tikos ir sveikatos gerin­imo pro­cedūra. Šios pro­cedūros esmė – karšto ir šalto van­dens kaital­io­ji­mas. Iš pradžių kelios min­utės karšto van­dens, paskui pusė min­utės ar mažiau šalto van­dens, ir taip ne mažiau kaip tris kar­tus. Vėliau apsit­ryn­i­mas šiurkščiu rankšluosčiu.

Po pir­ties leisk kūnui 20 min. ramiai atvėsti

Po pir­tin­i­mosi pro­cedūrų neskubėk užsi­mesti šil­tus rūbus. Leisk savo kūnui 20 min­učių prisi­taikyti prie nor­malios tem­per­atūros. Jei pir­tiniesi vakare namu­ose, mal­o­ni­au­sia bus iš karto užsi­mesti mielą pižamą.

P.S. Patiko straip­s­nis? Prenu­meruok nau­jienas ir gauk vertin­gas rekomen­daci­jas, kuri­omis dali­namės tik su reg­istruo­tais draugais!
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook