Gyvenimas BE plastiko (II)

Rasa Barčaitė

27-erių Šarū­nas Velykis ekologija susidomėjo dar paauglystėje, kai tėvams Pas­va­lyje esanči­ame kaime padėjo aug­inti įvair­ius sodo augalus. Studi­juo­damas Vil­ni­aus Ged­imino Techinkos uni­ver­sitete jis susidomėjo ekologiška namų statyba, buvo vienas iš susivieni­jimo „Žali.lt“ steigėjų. Tačiau šeimos pagausėji­mas privertė Šarūną tapti picų kepėju. Žalumo pradas visgi niekur nedingo ir vyras sug­alvojo įsteigti bepakuočių pro­duktų par­duo­tuvę, kuri yra viena iš jo dauge­lio idėjų.

Pati idėja kilo iš asmeninės patir­ties. Pradė­jau rūši­uoti šiukšles, pamačiau, kad tai reikalauja nemažai pas­tangų ir laiko. Prak­tiškai viskas yra supakuota ir dau­giau­sia į plas­tiką. Prieš išmetant pakuotę į rūši­av­imo kon­tein­erį, ją būtina išplauti, tad ir van­dens kiek be reikalo išleidžiame.

Esminis dalykas, kurį supratau rūši­uo­damas, kad šiukšlių nuo to ne mažiau. Pradė­jau domėtis, kaip sumažinti šiukšlių kiekį namu­ose, radau nemažai infor­ma­ci­jos apie žmones, kurie atsisako pakuočių visame pasaulyje. Ieško­jau būdų, kaip pato­giai apsipirkti ir kad šiukšlių būtų kuo mažiau, preky­bos cen­tru­ose juk net tenka kari­auti su kasininkėmis, kad nedėtų palaidų daržovių į maišelį“, — teigė Šarūnas.

Taip Šarūnui kilo idėja apie par­duo­tuvę, kuri­oje nebūtų nei pakuočių, nei kas bruktų plas­tikinius maišelius. Tokios par­duo­tu­vės pasaulyje nėra didelė nau­jiena, jos egzis­tuoja tiek JAV, tiek Aus­tral­i­joje. „Taigi jei kitur yra, tai aš esu įsi­tik­inęs, kad ir Lietu­voje galiu tokią atidaryti“, — ryžtin­gai pasakojo Šarūnas.

Šarū­nas pri­pažįsta, jog daugeliui pirkėjų didži­au­sia prob­lema perkant pro­duk­tus su savo tara – iš kur gauti tą tarą, jei skubė­damas iš darbo nori įsi­gyti tam tikrų pro­duktų. Kuri­amoje par­duo­tu­vėje bus gal­ima įsi­gyti įvairios daugkart­inės taros. „Par­duo­tu­vėje preki­ausime ekologiškais pro­duk­tais ir labai tik­i­u­osi, kad pro­duk­tai be pakuotės bus kiek įmanoma pigesni ir pas mus galės apsipirkti visi, kurie rūpinasi savo ir jų šeimos sveikata, ir, žinoma, švar­ios aplinkos išsaugo­jimu“, — savo siek­ius įvardino Šarūnas.

Jau­na­sis tėtis prisi­pažino, jog aug­i­nant kūdikį pakanka­mai sudėtinga nenau­doti plas­tikinių ir kitų nereikalingų pro­duktų pakuočių. „Aš dar tik mokausi taip gyventi, ieškau įvairi­ausių būdų ir žadu jais pasi­dal­inti jais vasarą pradė­tame savo tin­klaraš­tyje Siuksliunulis.blogspot.com. Čia yra ir mano dary­tas eksper­i­men­tas. Skaiči­avau, kiek išrūši­uoju šiukšlių. Per 5 savaites surinkos 562 šiukšlės, vidu­tiniškai 112 per savaitę arba 16 (9 iš jų-plastiko) per dieną. Mano tik­slas par­o­dyti visiems, kad įmanoma pri­artėti prie nulio“.

Šarūno vir­tu­vėje gal­ima rasti iš plas­tiko pagam­intus daugkar­tinius indelius, bet jo šeima sten­giasi nau­doti met­al­in­ius, stik­lin­ius ar medinius daik­tus. „Man plas­tikas labai nepatinka. Manau, kad bet koks plas­tiki­nis daik­tas yra poten­ciali šiukšlė, plas­tikiniai daik­tai greičiau lūžta, susidėvi. Geri­au­sias pavyzdys yra žais­lai. Sūnui perku medinius žais­lus, o kiti daž­ni­au­siai dovanoja plas­tikinius, kai kurie iš jų sulūžta jau po 5 min žaidimo.“

Šarū­nas pateikė keletą patarimų, kaip orga­nizuoti savo vir­tuvę, jog visos pakuotės būtų sunau­do­jamos tik­slin­gai: „Aš jau padariau išvadą, kad bet kokiu atveju pakuotė nuke­li­auja į šiukšlinę. Tačiau mes ją gal­ime panau­doti kitiems tik­slams, pavyzdžiui, inde­lyje nuo gri­et­inės aug­inti dai­gus. Bet daž­ni­au­siai keliskart panau­do­jus, vis vien ji keli­aują į šiukšlinę. Manau, kad reikia ieškoti būdų, kaip išvengti pakuotės ir jų tikrai yra. Net nereikia laukti par­duo­tu­vės be pakuočių. Tą pačią gri­et­inę tur­guje gal­ima nusipirkti sveriamą“.

Šiuo metu bepakuočių pro­duktų par­duo­tu­vės idėja dar tik vys­toma. „Pati par­duo­tuvė, dar prad­inėje stadi­joje, ją gryn­inu, rašau ver­slo planą, jei viskas pavyks, po Nau­jųjų pradėsime tes­tuoti idėją. Opti­misti­nis planas yra atsidaryti pavasarį, ar bent kito rudens pradžioje“, — kalbėjo pasitik­in­tis savo idėja Šarūnas .

Jums nebūtina visiškai atsisakyti plas­tiko, nebūtina rašyti tin­klaraščių apie jo žalą. Užtenka tiesiog būti sąmoningiems ir plas­tiko var­toti tiek, kiek reikia. Ir jei jums atrodo, jog pomi­do­ras, agurkas ir svogū­nas turi būti įpakuoti į atskirus maišelius, pakuokite. Tačiau kitą kartą atsineškite tuos pačius maišelius. Laimingi norite būti ne tik jūs, bet ir van­deny­nai, miškai bei visa gyva mikrofauna.

Skaitykite: www.ozonas.lt Nr. 49.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook