GYVŪNŲ AROMATERAPIJA

Roberta Bulotaitė

IMG_9959 (1)

Visame pasaulyje gyvūnų prieglau­dos bei vet­eri­nar­i­jos klinikos aktyviai domisi ter­ap­ini­ais eterini­ais alie­jais ir įtraukia juos kaip pre­venc­inę ar alter­natyvią holistinę gydymo priemonę. Kuri­asi natūralias priemones propaguo­jančios ter­ap­inės klinikos, kir­pyk­los bei kitos gyvūnus mylinčios orga­ni­zaci­jos, kurios visame pasaulyje sklei­džia žinią, kaip eterini­ais alie­jais palaikyti opti­malią gyvūno psich­inę ir fiz­inę sveikatą. Lietu­voje gyvūnų aro­mat­er­apija yra nauja ir neištirta sri­tis. Šeimininkai ieško kuo natūralesnių priemonių aug­in­tini­ams prižiūrėti, kaip vieną iš alter­natyvų renkasi eterinius ter­ap­inės klasės aliejus.

Tobis ir levandų aliejus

Kai pirmą kartą į namus parsinešiau aro­mat­inę lempą ir, įlaši­nusi levan­dos eterinio alie­jaus, ją įjun­giau, netoliese žaidęs šuo Tobis pradėjo elgtis neįpras­tai – ėmė sukti ratus aplink lempą, kišo snukutį prie garų, o gali­au­siai atsigulė šalia. Tokia buvo pir­moji teigiama jo reak­cija. Šunys puikiai atskiria natūral­ius kva­pus nuo sin­te­tinių, Tobio elgesys įrodė, jog atsinešti eteriniai alie­jai yra koky­biški. Po šio įvykio prasidėjo mūsų kelionė į aro­matų pasaulį.

Namu­ose tvy­rojo cit­ri­nos, levan­dos, cit­rinžolės, panko­lio, kitų aro­mat­er­ap­inių mišinių kva­pai. Šuniškoms mau­dynėms pradė­jau nau­doti cin­trinžolę. Įvairi­oms prob­le­moms spręsti taip pat ieško­jau tin­kami­ausių aro­mat­er­ap­inių priemonių: pilvo diegliams ir skaus­mams mažinti atradau „Di Gize“ mišinį, erkių įkandi­mams – levandą, raudonėlį, čiobrelį bei mišinį „Purifi­ca­tion“, pūlini­ams, guzams naik­inti, odos prob­le­moms malšinti – levandą. Šios priemonės ne tik šalino fizinius negalav­imus, bet ir gerino emocinę būseną stresinių situacijų metu, keli­au­jant. Mėgstami­au­sias Tobio eteri­nis levan­dos aliejus pagerino jo miegą bei poilsį.

Eteriniai alie­jai aki­vaizdžiai pakeitė emocinę bei fiz­inę keturkojo draugo sav­i­jautą. Jis tapo har­moningo šuns pavyzdžiu. Nepaisant to, jog jam jau dešimt metų, klinikoje vet­eri­narams kelia nuostabą sveikas kailis, balti dan­tys, sta­bili emocinė bei puiki ben­dra orga­nizmo būsena.

Gyvū­nai kvapų pasaulyje

Aro­mat­er­apija, įvairi­au­sios gam­tos dovan­otos žolės buvo nau­do­jamos šimtmečius.

Teigia­mas eterinių aliejų poveikis žmogaus emocinei bei fizinei būse­nai min­i­mas rankrašči­u­ose dar kelis tūk­stančius metų iki mūsų eros, tačiau didži­ausią nuostabą kelia tai, jog jie nuo seno nau­do­jami ir gyvūnams.

Aro­mat­er­apija api­brėžia holistinį požiūrį į žmogaus ar gyvūno orga­nizmą. Tai yra visuma, kuri padeda apginti gyvy­biškai svar­bią imuninę sis­temą. Natūralūs eteriniai alie­jai išgau­nami dis­til­i­uo­jant augal­inę žali­avą, kuri ypač pasižymi sudedamųjų medži­agų įvairove. Unikalios sudėt­inės augalų dalys padeda orga­niz­mui kovoti su infek­ci­jomis, viru­sais, bak­ter­i­jomis, gry­be­li­ais. Tai gyvy­binė augalo energija vien­ame laše­lyje, tur­inti didži­ulę ter­ap­inę galią žmogaus ar gyvūno psichinei ir fizinei būsenai.

IMG_0120 (1)

Didži­uliu augalų poveikiu žmogaus orga­niz­mui įsitik­inau kelionės Prancūz­i­joje metu, levandų ūkyje „Simiane-la-Rotonde Farm“ Provanse, kur turė­jau unikalią gal­imybę daly­vauti jų nurinkimo, paruošimo, eterinio alie­jaus dis­til­i­av­imo pro­cese bei aro­mat­er­api­jos eksperto Jeano Noe­lio Lan­de­lio moky­mu­ose. Kadangi jau vien­uo­lik­tus metus pati aug­inu Vakarų Škoti­jos baltąjį ter­jerą Tobį, ypatin­gas atradi­mas šios kelionės metu buvo tai, jog aro­mat­er­apija yra nau­do­jama gyvū­nams. Meilė keturko­jui žmogaus drau­gui lėmė tai, jog pagrind­inė mano ais­tra tapo aro­mat­er­api­jos poveikis gyvūnų elgse­nai bei sveikatai.

Šunų mityba ir virškin­imo sistema

Daž­nai šeimininkai susiduria su sunku­mais, kai jų aug­in­tiniai neno­riai ėda maistą, vemia, atsir­anda pilvo skausmų ar kitų virškin­imo prob­lemų. Žinome, jog šunų virškin­imo sis­tema yra ypač jautri, norint palaikyti ją funkcionalią, būtina parinkti tin­kamą maistą bei kitas natūralias priemones, padedančias geriau jaustis. Palaikant opti­malią šuns virškin­imo sis­temą kar­tais į maistą gal­ima įlašinti lašą eterinio pipir­mėtės alie­jaus. Tačiau rim­toms prob­le­moms – viduri­av­imui, vidurių užki­etėjimui – puikiai tiks aro­mat­er­ap­i­nis mišinys „Di Gize“, kurio sudė­tyje yra peletrūno, anyži­aus, panko­lio, imbiero, pači­ulio ir kitų augalų mišinio. Atsižvel­giant į šuns dydį, lašelius gal­ima įtrinti į kailį ties stuburu, patepti pėdutes, pilvo sritį ar įlašinti su pipete tiesiai į burną.

Mišinys „Di Gize“ padeda naik­inti paraz­i­tus, gyve­nančius šuns orga­nizme. Reikia dvidešimt vieną dieną tepti padus arba lašinti į burną šį mišinį, gal­ima nau­doti ir vieno augalo eter­inį aliejų: peletrūno, panko­lio, bazi­liko, pipir­mėtės ar kumino. Gyvūno sveikatai pager­inti eterinius aliejus gal­ima nuo­lat gar­inti patalpoje, tai padės jam sveikti.

Šunų kailio, ausų ir dantų priežiūra

Kitas labai reikšmin­gas aspek­tas yra gebėji­mas išsaugoti sveiką ir žvil­gantį šuns kailį. Nen­u­ostabu, jog ilgaplauki­ams reikia dau­giau dėme­sio. Norint, kad kailis puikiai šukuotųsi, nesiveltų, žvil­gėtų ir netgi kvepėtų, labi­au­siai tinka eteriniai roz­marino, kipariso, cit­rinžolės ar levan­dos alie­jai. Tiesiog maudy­dami arba išmaudę į šlapią ar sausą kailį įtrinkite 12 lašus. Taip pat galite pasigam­inti natūralų šampūną. Prireiks 340 ml tal­pos stik­linio (geri­au­sia – tam­saus) buteliuko, 15 ml natūralaus šampūno be priemaišų, 2 lašų levan­dos, cit­rinžolės, roz­marino, eukalipto, pipir­mėtės eterinio aliejaus.

Vasaros ir rudens metu ypač svarbi apsauga nuo erkių. Gal­ima pasigam­inti apsaug­inį repe­lentą. Prireiks 200 ml tal­pos stik­linio buteliuko su purkš­tuku, 200 ml van­dens, 2 lašų cit­rinžolės eterinio alie­jaus, 510 lašų mišinio „Purifi­ca­tion”. Viską suplakus išpurkšti šuns kailį prieš einant pasi­vaikšči­oti. Jeigu vis dėlto erkė įkando, asmeninė patir­tis su Tobiu par­odė, jog čiobre­lio ir raudonėlio eteriniai alie­jai, sumaišyti su augaliniu aliejumi (san­tykis 2:1), padeda lengviau ištraukti erkę. Šiuo mišiniu tepama oda aplink erkę – ji nebe­si­si­urbs ir nebeskleis nuodų. Ištraukus ją, pažeista vieta patepama eteriniu levan­dos aliejumi. Jis nau­do­ja­mas kelias savaites kaip pre­venc­inė priemonė nuo erkių plati­namų ligų.

Baltiems ir sveikiems dan­tims bei mal­o­niam šuns burnos kva­pui puikiai tiks šie eteriniai alie­jai: bosvelijų der­vos, miros, gvazdikėlio, šlamučio arba mišinys „Thieves“. Jie ne tik palaikys sveikas šuns dan­te­nas, bet ir pagel­bės esant įvairi­oms dan­tenų ligoms, skaus­mams, krau­jav­imui ar pūlini­ams. Tiesiog tep­kite dan­te­nas mažais kieki­ais arba įlašinkite lašelį į burną.

IMG_0064 (1)

Sveikoms ir švar­i­oms šuns ausims išsaugoti puikiai tiks jūsų pačių pagam­intas mišinys, kuriam reikės 50 ml stik­linio buteliuko, 50 ml van­dens, 1 val­go­mojo šaukšto augalinio alie­jaus, 3 lašų cit­rinžolės, 4 lašų brazilinių kopalių, 1 lašo arbatmedžio, 2 lašų levan­dos, 1 lašo roz­marino eterinio alie­jaus. Viską išmaišykite ir švel­niai papurkškite. Svarbu žinoti, jog eterinių aliejų tiesiai  į ausį lašinti negalima.

Gyvūno kva­pas namuose

Nemalonus kva­pas dažna prob­lema aug­i­nant gyvūnus namu­ose. Norint, kad jūsų erdvė kvepėtų gaiva ir švara, puikiai tiks garuo­jančios aro­mat­inės lem­pos su jūsų mėgsta­mais natūrali­ais eterini­ais alie­jais. Dez­in­fekuo­jan­tys, naik­i­nan­tys bak­ter­i­jas, virusus ir valan­tys iš patal­pos nemalonų kvapą yra šie eteriniai alie­jai: arbatmedžio, žalio­sios citrinos,

berg­amotės, cit­ri­nos, eukalipto, roz­marino, levan­dos, mir­tos, levandino, cit­rinžolės bei mišiniai „Purifi­ca­tion“, „Thieves“. Pasirinkę kelis eterinius aliejus galite puikiai išv­a­lyti ar tiesiog pasigam­inę purkš­tuvą papurkšti ir išdez­in­fekuoti šuns ar kito gyvūno guolį.

Ter­ap­inės klasės eteriniai aliejai

Kaip ir šunims, norint pager­inti visų kitų gyvūnų psi­chologinę sav­i­jautą, suteikti saugumo jausmą, energi­jos pliūp­snį ar tiesiog juos nuram­inti, visiškai atpalaid­uoti, plačiai nau­do­jami ter­ap­iniai eteriniai alie­jai. Juos geri­au­sia pradėti nau­doti mažais kieki­ais, po truputėlį keičiant kva­pus ir taip išrenkant jų mėgsta­mus, artimus aro­ma­tus. Daž­ni­au­siai tinka levanda, mirta, eglė, pušis, pipirmėtė.

Rimtiems sveikatos sutriki­mams nau­do­jami šie eteriniai alie­jai:
artri­tui – braziliniai kopaliai;
krau­jav­imui – pelargonija, šlamutis, gau­ruotieji švit­rū­nai;
kaulų skaus­mams ir lūži­ams – brukn­uolė, cit­rinžolė, melsvoji eglė;
nuramin­imui – levanda, ramunėlė;
uždegi­mams – pušis, brukn­uolė, mėly­noji eglė;
nervinei įtam­pai mažinti – roman­inė ramunėlė, pelargonija, levanda, vetiver­ija;
skaus­mams – šlamutis, levanda, gvazdikėlis, pipir­mėtė, brukn­uolė;
kvė­pavimo takų sutriki­mams – eukalip­tai, pušis, melsvoji eglė, mirta;
odos vėžiui ir kit­oms jos prob­le­mos – bosvelijų derva, levanda, mira;
nudegi­mams – levanda;
atvi­roms ir uždaroms žaiz­doms – šlamutis, levanda;
navikams, vėžinėms ligoms – bosvelijų derva, mira.

Tin­ka­mas eterinių aliejų naudojimas

Eteriniai alie­jai sėk­min­gai nau­do­jami skirt­ingų rūšių gyvū­nams – nuo vabzdžių (bičių) iki žinduolių (dram­blių). Atsižvel­giant į mok­slin­ius tyrimus ir prak­tinius duome­nis, daž­ni­au­siai nau­do­jami žuvims, vabzdži­ams, paukšči­ams, katėms, šunims ir arkliams.

Gyvū­nai aro­ma­tui yra daug jautresni nei žmonės, molekulė greičiau pasiekia uoslės cen­trą, todėl vienas iš nau­do­jimo būdų yra garin­i­mas bei inhaliaci­jos. Antra­sis būdas yra tiesiogi­nis eteriniu aliejumi tepama oda ar kailis. Kadangi gyvū­nai turi dau­giau plaukų folikulų nei žmonės, jie greičiau ir efek­tyviau absorbuoja eterinius aliejus – kuo dau­giau plaukų, tuo gre­ites­nis poveikis. Kadangi trūk­sta aukš­tos koky­bės eterinių aliejų, mažai nau­do­ja­mas ir žino­mas būdas – var­toti į vidų. Svar­biau­sia: eteriniai alie­jai negali patekti į akis, ausis ir nosį, o taip nutikus jokiu būdu neskalauti van­de­niu, tik stengtis išv­a­lyti augaliniu aliejumi.

Ben­dro­sios nau­do­jamo kiekio gairės mažiems gyvū­nams (katėms, šunims, egzo­tini­ams gyvū­nams): 35 lašai, skiedžiama augaliniu aliejumi; vidu­tinio dydžio (dideliems šunims, ožkoms, kiaulėms): 35 lašai; dideliems (galvi­jams, ark­liams, dram­bliams): 1015 lašų.

——–
Patiko straip­s­nis? Per­dovanokite jį kitiems (Face­book: eko­rekomen­daci­jos)  ir prenu­meruokite eko­rekomen­dacijų nau­jien­laiškį.

DAUGIAU REKOMENDACIJŲ:

Kaip sukurti “kap­sulės” spintą

Pušų spygliai — vit­a­m­inų užtaisas! 

Saulė­grąžų daigų sveikatos paslaptys

Daig­inti grikiai — gre­itas ir sveikas super maistas

Hidro­latai — grožiui ir jaunystei
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook