Idėja Lietuvai

ideja-lietuvai_img-59b011d451dd6

Prie ini­ci­atyvos „Idėja Lietu­vai“ prisidėjo ir VšĮ „Rūpi“, mums labi­au­siai rūpi laim­ingą gyven­imą nešančios gerovės kūrimas.

Siūlome visiems nutarti iš ko sudaryta medži­aga, kurią nau­dosime ilgalaikės, tvar­ios, laim­ingą gyvav­imą atnešančios gerovės kūrimui.
Mūsų manymu tai galėtų būti šie keturi elementai:

SOCIALINĖ GEROVĖ

Konkurencin­gas švi­eti­mas, tradi­cijų puoselėji­mas, sveikatos stiprin­i­mas, rizikos ir pažei­dži­amų grupių gerovė, saugumo užtikrin­i­mas, ben­druomenišku­mas, dalin­i­ma­sis ir savanorystė, poz­i­tyvu­mas, atvira visuomenė.

APLINKOSAUGA

Gam­tinių Išštek­lių apsauga, bioį­vairovės didin­i­mas, atsin­au­ji­nanti ener­getika, saikingas ir efek­tyvus var­to­ji­mas, atliekų mažin­i­mas, ekologiškas susisiekimas.

DARBAS KURIANTIS VERTĘ

Išmatuo­jamos pridet­inė vertė kūri­mas, žied­inė ekonomika, kūry­bišku­mas, glob­alumas, min­i­malaus darbo (ne pašalpų) garantija.

EFEKTYVUS ADMINISTRAVIMAS

Opti­mali struk­tūra, asmeninė atsakomybė, sprendimų gre­itis ir įgyven­din­i­mas, gyven­tojų įsi­trauki­mas, ben­dradar­biav­i­mas, nulinė korup­cija, objek­tyvus rezul­tatų ver­tin­i­mas.
For­mulė turi būti ilgaamžė, visiems supran­tama ir taikoma be išlygų.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook