Kaip Keliauti arba Laimingo eko Stovyklautojo Gidas

Daž­nas sva­jo­damas apie tob­u­las atosto­gas turi galvoje skrydį lėk­tuvu į tolimus kraš­tus su kelialapiu “viskas įskaiči­uota”, tačiau viską ko reikia koky­biškam poil­siui turime čia Lietu­voje. Atosto­gos palap­inėje gam­tos apsup­tyje gali tapti vienu įsim­intini­au­siu vasaros nuo­tykiu, kuris padės Tau atsi­traukti nuo ruti­nos, nuo­la­tinio skubėjimo, sąskaitų už patar­nav­imus, neat­sakytų emailų ir triukšmo.

Tačiau ar visuomet poil­sis gam­toje yra draugiškas aplinkai ir suteikia dži­augsmo? Prieš krau­nant kuprinę kitai kelionei, kvieči­ame susi­pažinti su Laimingo eko stovyk­lau­tojo gidu

Skolinkis

Prieš perkant naują palap­inę ar mieg­maišį (nes buvo nuo­laida), pak­lausk savęs kaip daž­nai plan­uoji stovyk­lauti. Jei stovyk­lauji pirmą kartą, mieg­maišį ir palap­inę pasiskolinti iš draugų. Jei stovyklav­i­mas gam­toje yra tavo tob­ulų atostogų mod­elis, inves­tuok į geros koky­bės palap­inę bei mieg­maišį, kurie tar­naus ilgus metus.

Lietu­voje sparčiai pop­u­liarėja tur­is­tinio inven­to­ri­aus nuoma. Pasin­au­dok šia paslauga jei neke­tini švaistyti pinigų palap­inei, kuri bus pamiršta garaže.

Geros stovyklavi­etės yra ran­damos, o ne padaromos

Ieško­damas vietos stovyklavi­etei, rinkis vietas, kuriose jau buvo įsikurta anksčiau. Geram poil­siui nebūtina kiekvieną kartą “užgrobti” nau­jas vietas. Atvyk į stovyklavi­etę švie­siu paros metu, gerai apžiūrėk aplinką. Vietą palap­inei pasirink ne arčiau kaip 25 m. nuo van­dens telkinio, nes­tatyk jos dauboje, nes pli­au­pi­ant smarkiam lie­tui į ją sutekės van­duo, apžiūrėk, kad šalia nebūtų virstančių sausuolių ar nudži­u­vusių šakų, skruzdė­lynų ar širšių lizdų. Venk įsikurti šalia užpelkėjusių vietų – jose daž­ni­au­siai kau­pi­asi uodų ir kitų erz­i­nančių vabzdžių spiečiai.

Nepak­liūk į teršimo spąstus

Daž­nam stovyklav­i­mas gam­toje aso­ci­juo­jasi su vienkar­tini­ais indais, plas­tikini­ais stalo įranki­ais, puodeli­ais ir tt. Nėra jokios priežasties pirkti ir var­toti dau­giau tam, kad išvykti į gamtą. Pasi­imk reikalin­giau­sius indus iš namų, plau­damas juos ekologiškomis priemonėmis, sukaupsi mažiau šiukšlių, kurias vėliau teks išvežti pačiam. Pasidomėk ar tavo stovyklavi­etėje yra šal­ti­nis. Nepamiršk, kad van­dens visuomet gali pasip­ildyti ir pas vietinius gyventojus.

Pasi­imk tik tai kas reikalinga

Vieni išsiruošę išky­lauti į gamtą su sav­imi pasi­ima labai daug daiktų, kurių pirki­mas,  sukrovi­mas į auto­mo­bil­ius užima labai daug laiko ir vietos. Kiti sten­giasi imti kuo mažiau (Tim Fer­riss video) ir mėgautis poil­siu be muzikos, nešio­jamų viryk­lių, stalų ar pavėsinių.

Tam, kad mėgautis grynu oru, saule, gam­tos gar­sais reikia visai nedaug, su sav­imi turėk tik tai, kas būtina.

Rekomen­duo­jamų daiktų sąrašas:

• Palap­inė.
• Mieg­maišis (2-3jų sezonų), tur­is­ti­nis kil­imėlis.
Patogūs, neperšlam­pami batai (puikiai tinka kalnų), striukė (kvėpuo­janti, neper­ly­jama), kel­nės (nuo vėjo, gre­itai džiūs­tančios),  šor­tai, džem­peris, kojinės, apa­tiniai rūbai (termo maršk­inėliai), maudy­mosi apranga, kepurė nuo saulės, akiniai nuo saulės su UV apsauga.
Gili lėkštė, puodelis, šaukš­tas, peilis, indas šal­tinio van­de­niui.
• Ekologiškas prausik­lis (bespalvis muilas be kvapo), dantų pasta be flu­oro junginių. (Ežere arba upėje nau­doti muilą /šampūną / dantų pastą yra draudžiama)
• Jei nenori tapti maistu uodams, pasirūpinkite rūbais ilgo­mis rankovėmis ir repe­lentu
• Pasi­imk muzikos instru­mentą, žvakę, smil­kalą, kamuolį.
• Su sav­imi turėk deg­tukų, pir­mo­sios pagal­bos vaistinėlę, mechaniškai pakrau­namą prožek­torių, negen­dančio maisto ir van­dens.

Laužo kūri­mas ir laužaviečių žemėlapis

Laužą kurk tik buvu­sios laužavi­etės vietoje (laužaviečių žemėlapis), kiek atokiau nuo palap­inių ir sausų spygli­uočių. Laužui sukurti nau­dok tik nukri­tu­sias šakas, jokiu būdu nekirs miško. Prieš einant miegoti ar išvaži­uo­jant laužą užpilk dideliu kiekiu van­dens ar žemių.

Tyla ar Triukšmas?

Miškas žmogui teikia gal­imybę prisili­esti prie Didžio­sios Gam­tos, pasik­lausyti paukščių giesmininkų, pakvėpuoti grynu oru ir atgauti jėgas. Aplink triukšmingą stovyklavi­etę gamt­inė įvairovė visada yra mažesnė. Dar blo­giau kai triukš­mau­jama neįpras­tose vietose, pavyzdžiui plaukiant baidare ar suma­nius stovyk­lauti vidury miško. Tyloje pamatysi dau­giau žvėre­lių, girdėsi paukščius, pagausi dau­giau žuvies, jau nekalbant apie tylos med­itaci­jos privalumus.

Pasi­imk ką atsinešei, sumažink CO2 pėdsaką

Išvaži­uo­jant sut­varkyk aplinką, surink šiukšles, užgesink laužą. Šiukšlių maišus išmesk į artimi­ausią kon­tein­erį (nepamiršk rūši­uoti). Stovyklav­i­mas gam­toje yra ir puiki gal­imybė sumažinti savo anglies dvideginio pėd­saką, kurį gali suskaiči­uoti čia.

Patiko straip­s­nis? Pasi­dalink.
Mėgsti stovyk­lauti? Nori papildyti būtini­ausių daiktų sąrašą? Tark savo svarią nuomonę komen­taru­ose žemiau ir reg­istruokis naujienlaiškiui.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook