Kaip užsiauginti šviežių daržovių balkone

pom

Jei sva­jo­jate apie savo rankomis užgaug­in­tas šviežias daržoves, tačiau gyve­nate dau­giabu­tyje, balkonas gali būti puiki vieta įgyvend­inti seną sva­jonę. Daržas balkone vis labiau pop­u­liarėja visame pasaulyje ne tik dėl gal­imy­bės mėgautis savo prieskon­inėmis žolelėmis ar daržovėmis, bet ir patogumo (niekur nereikia vykti) bei mal­onaus užsiėmimo, kuris duoda vaisių. Balkone gali augti kvap­nūs bazi­likai ir raudon­skru­osčiai pomi­do­rai, vit­a­m­inų pilni špinatai ir aitrio­sios paprikos ar net… egzotiško­sios levandos!

Kur aug­inti?

Nus­prendę įsirengti darželį balkone, tin­ka­mai įvertinkite balkono padėtį. Nuo saulės kritimo kampo prik­lausys, kok­ius augalus vertėtų pasirinkti.

Šiau­r­inėje pusėje esanči­ame balkone rekomen­duo­jama aug­inti špina­tus, salotas, petražoles, gar­gargžtes, ridikėlius ir krapus.

Pietry­t­inė ir piet­vakar­inė pusės yra tin­kami­au­sios daržininkav­imui balkone. Čia puikiai augs: kra­pai, špinatai, kalen­dros, lap­iniai burokėliai, šalav­i­jai, paprikos, čili pipiras.

Pietini­u­ose balkon­u­ose, kur pakanka šviesos ir šilu­mos, gal­ima aug­inti kone visus prieskoninius augalus. Daržovės labiau mėgsta vietas, kuriose nors dalį dienos gal­ima pasis­lėpti šešė­lyje, dėl to rinkitės rytų ar vakarų pusėje esantį balkoną. Pietini­ame balkone derės pomi­do­rai,  bazi­likas, agurkai, paprika, bak­lažanai, serenčius. Pietini­ame balkone salotas rekomen­duo­jama sod­inti pavasarį, vėliau gali būti per karšta.

Įstik­lin­tas ar atvi­ras balkonas? Įstik­lin­tame balkone patogu aug­inti daržoves pavasarį, tačiau  vasarą augalams čia gali būti per karšta, todėl būtina nuo­lat vėd­inti ir daž­niau laistyti. Neįstik­lin­tas balkonas pato­ges­nis vasaros metu, kadangi mažesnė tikimybė perkait­inti augalus.

Kame aug­inti?

Jei teisin­gai parinksite indus, kuri­u­ose augsite augalai, tai nebus baisi saulė, sumažės tikimybė, kad augalai perdžius, kai išvyk­site atostogauti.

Moliniai vazonai. Rekomen­duo­jama rink­tis didesnius molin­ius vazonu, nes jie ne taip gre­itai išga­rina drėgmę, puikiai pralei­džia orą, dėlto sumažėja tikimybė, kad augalų šaknys supus.

Plas­tikiniai loveliai — patogi ir nebrangi priemonė aug­inti augalus balkone. Esant gal­imy­bei, rekomen­duo­jama rink­tis lovelius su dvigubu dugnu, kad apsaugo­tumėte žemiau gyve­nančius kaimynus nuo lašančio van­dens. Plas­tikiniai loveliai yra pigesni, tačiau po kelių sezonų gali sutrupėti ar įskilti.

Žemė. Žemės parinki­mas yra svar­bus, todėl rekomen­duo­jama negailėti pinigų, nes kuo geres­nės koky­bės žemė, tuo dides­nis der­lius. Tin­kami­au­sia žemė — kom­postas sumaišy­tas su humusu.

zeme

Drenažas. Aug­i­nant augalus vazon­u­ose ar loveli­u­ose, jų dugne būti­nos drenažo kiau­rymės bei drenažo slu­ok­s­nis, kad nesusikauptų van­dens pertek­lius. Tam tinka akmenukai, moliniai rutuliukai ar keramikos šukės.

Drėkin­i­mas ir tręši­mas. Kadangi augalai auga labai nedideliame žemės plote, juos būtina nuo­lat drėk­inti ir tręšti organ­inėmis trąšomis. Karš­tomis dienomis rekomen­duo­jama laistyti vakarais. Per naktį augalai greičiau atgaus jėgas. Tręškite drėgną žemę, geri­au­sia vakare.

zemes

Ką aug­inti?

Augalus rinkitės tuos, kurie užauga ne aukštesni kaip pusė metro. Balkon­u­ose rekomen­duo­jama sod­inti jau sudy­gu­sius daigelius, o ne sėk­las. Visus stambesnius augalus sodinkite iš daigų: pomi­dorus, bazi­likus, cukiniją, čili pipirus. Salo­tinius augalus sėkite iš sėklų.

Rinkdamiesi sėk­las ir dai­gus atkreip­kite dėmesį į augalo veg­etac­inį laiko­tarpį — kuo jis trumpes­nis, tuo didesnė tikimybė, kad augalas spės sukrauti der­lių. Svarbu atkreipti dėmesį ar augalas bus tin­ka­mas aug­inti balkone, tera­soje (skaitykite ant etikečių). Dėl ilgo veg­etacinio laiko­tar­pio balkone nerekomen­duo­jama aug­inti šakninių daržovių, pavyzdžiui, morkų ar burokėlių.

Balkone tinka aug­inti beveik visus priesko­nius: bazi­likus, čiobre­lius, roz­mar­i­nus, mėtas. Labiau patyrę daržininkai užsi­aug­ina ir agurkų, žemaūgių pomi­dorų, tačiau reikia pasirinkti tin­ka­mas veisles – nesirinkti aukš­taūgių, atisižvel­gti į balkono pusę. Sėklų par­davimo vietose gal­ima rasti balkon­ams ir tera­soms skirtų spe­cialių veis­lių sėklų, pavyzdžiui, cukinijų, kurių lapai ir vaisiai mažesni nei tradicinių.

daig

Pop­u­liari­ausi balkonų augalai:

Bazi­likai. Nemėgsta vėjo ir tiesioginės kaitros, būtina nuo­lat skabyti viršūnėles. Reikia daž­nai laistyti (geri­au­sia vakare).

Mėtos. Rekomen­duo­jama aug­inkite atski­rame vazone, kadangi labai sparčiai pleči­a­sis, lei­džia uglius ir užkari­auja vis didesnį plotą. Žiemą vazoną išneškite į laiptinę.

Salo­tos. Rekomen­duo­jama sėti kas dvi ar trys savaitės, po to kai bus nuima­mas užaugęs der­lius. Balkon­u­ose rekomen­duo­jama rink­tis salotas su mažes­ni­ais lapeliais.

Kra­pai. Rinkitės žemaū­gias veisles.

Aitrio­sios paprikos. Rinkitės žemaū­gias veisles, gražiai atrodys įvairių spalvų aitrio­sios paprikos. Aitrio­sioms paprikoms tinka laidus, purus sub­stratas, kad šaknys galėtų kvėpuoti. Laistykite negau­siai šiltu van­de­niu ir tuo pačiu daž­niau purenkite dirvą.

Levanda. Rekomen­duo­jama į vazonus sod­inti ne sėk­las, o dai­gus. Rinkite gilesnius vazonus, nes levandų šaknys yra gana ilgos. Vazone žemės mišinys turi būti laidus drėgmei.

Pomi­do­rai – tin­kami­au­sia balkone aug­inti daržovė. Šiai daržovei nebaisi ir trumpalaikė sausra. Nuo­lat skabykite nereikalin­gus lapelius — kuo mažiau lapų, tuo dau­giau energi­jos vaisi­ams sub­rand­inti. Svar­biau­sios aug­in­imo ypaty­bės: atitinkamo dydžio talpa, geras drenažas, maist­ingų medži­agų kupinas gruntas.

Žirniai ir pupos. Mažamečiai vaikai ypač dži­aug­sis pačių užaug­in­tais žirni­ais ir pupomis. Juos sod­inti į vazoną gal­ima jau balandžio mėnesį.

4 rekomen­daci­jos pradedantiems:

1.Pirmuosius metus nesirinkite daug skirt­ingų rūšių. Eksper­i­men­tuokite ir atrask­ite, kok­iems augalams „patinka“ augti jūsų balkone. Rekomen­duo­jama aug­inti dvi rūšis per metus, o kitais metais plėsti augalų kiekį.

2. Neprižiūrimų (nelais­tomų) darželių nepa­likite ilgiau nei savaitė. Kad grįžus iš atostogų der­lius nenu­vystų, paprašykite kaimynų, kad karts nuo karto palaistytų jūsų augalus. Patogu, kai van­denį laisty­mui pas­tatome dideliame inde balkone ir  kaimy­nams nereikia gaišti laiko atsinešant van­dens iš virtuvės.

3. Nepamirškite saugoti kaimynų. Pasirūpinkite, kad per­laisčius augalus, netekėtų van­duo ant žemiau gyve­nančių kaimynų. Juk daržo balkone tik­slas — puikiai praleis­tas laikas, o ne bar­niai su aplinkiniais.

4. Palikite laisvos vietos. Neužkraukite viso balkono ploto augalais ir vazon­ais. Plan­uo­dami daržą balkone įvertinkite ir poil­sio erdvę, kuri­oje galėsite mėgautis ne tik augalais, bet ir aro­matingu kavos puodeliu.

Smagių eksper­i­mentų tera­sose ir balkonuose!

——-
Patiko straip­s­nis? Užsisakykite eko rekomen­dacijų nau­jienas ir gaukite vertin­gas rekomen­daci­jas, kuri­omis dali­namės tik su reg­istruo­tais draugais!

## DAUGIAU REKOMENDACIJŲ

Vieno kvadra­tinio metro sodelis 

Lėta­sis sodininkav­i­mas
Kaip per­gu­drauti preky­bos cen­trus
“Kap­sulės” spinta 
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook