Kodėl Vegetaras?

lamb-2

Pop­u­liarė­jančios veg­e­ta­rizmo, veg­anų ar žali­aval­gių diskusi­jos apie maisto kultūrą, skatina susi­mastyti — kiek gam­tos resursų reikia, kad mais­tas atke­li­autų iki mūsų stalo. Paly­gi­nus su kitais maisto pro­duk­tais mėsos palieka­mas van­dens pėd­sakas yra vienas didži­ausių. Galvijų išger­tas van­duo sudaro tik nedidelę dalį jau­tienos van­dens pėd­sako, pagrind­inė dalis sunau­do­jamo van­dens tenka pašarui. Van­dens pėd­sakas lengvi­au­siai ir aki­vaizdži­au­siai maži­na­mas maži­nant var­to­jamos mėsos kiekį.

Žmones, kurie renkasi alter­natyvius mity­bos būdus, motyvuoja skirtin­gos priežastys — vieni tai daro dėl sveikatos sume­timų, kiti siekia gyventi darnoje su gamta ir dėl etinių sume­timų atsisako val­gyti mėsą.

Jungt­inėse Amerikos Val­sti­jose ir Didžio­joje Bri­tani­joje apie 7–11 proc. (šal­ti­nis: wikipedia). Lietu­voje sta­tis­tiniai duomenys apie veg­e­tarus nerenkami. Spe­cial­is­tai spėja, kad mūsų šalyje mėsos nevalgo 1–2 pro­cen­tai gyventojų.

Kokie Tikrieji Veg­e­ta­rizmo privalumai?

√ veg­e­tarų krau­jospūdis, cho­les­tero­lio kiekis papras­tai yra gerokai mažes­nis nei val­gančiųjų mėsą;

√ veg­e­tarai atsikrato dauge­lio virškin­imo prob­lemų, nor­mal­izuo­jasi jų žarnyno veikla. Tam pasitar­nauja ląsteliena, mat ji iš orga­nizmo pašalina dau­gumą kenksmingų medžiagų.

√ veg­e­ta­riz­mas be kokių nors papil­domų preparatų var­to­jimo ir nuo­la­tinių fizinių krūvių padeda palaip­sniui mažinti svorį.

√ kas­dien suval­gy­damas daug augal­inės kilmės maisto, žmo­gus tampa aktyves­niu ir energin­ges­niu. Toks orga­niz­mas yra ats­pares­nis įvairiems susirgimams.

√ veg­e­tarai gali pasi­girti ilgesnė gyven­imo trukme, tačiau tai lemiama papras­tai neturi žal­ingų įpročių, o ne veg­e­tar­iška mityba.

Veg­e­ta­rizmo tipai

Veg­e­ta­riz­mas skirstomas į griežtą (visišką) ir pusiau griežtą (dal­inį). Griež­tas veg­e­ta­riz­mas — atsisakoma visų gyvulinės kilmės pro­duktų, pusiau griež­tas — nevar­to­jama tik mėsos, bet var­to­jami kai kurie kiti produktai.

Veg­anai — griežti veg­e­tarai. Nevar­toja jokių gyvulinės kilmės maisto produktų.

Ovolak­toveg­e­tarai — nevalgo žuvies, mėsos, bet valgo kiaušinius, pieną ir jo produktus.

Lak­toveg­e­tarai - valgo pieną ir jo produktus.

Semi­veg­e­tarai - pusiau veg­e­tarai. Nevalgo raudonos mėsos, valgo baltą mėsą ir žuvį, taip pat kiaušinius, pieną ir jo produktus.

Žaliojo maisto veg­e­tarai — žali­aval­giai (rawfood).

Veg­e­ta­riz­mas

Veg­e­taras [nuo lot. veg­e­tar­ius — augali­nis] – žmo­gus, kuris maiti­nasi augaliniu maistu ir nevalgo mėsos. Veg­e­taras laiko­mas esąs fiz­iškai ir dvasiškai stiprus, nea­gresyvus, mylin­tis žmones bei gyvūnus, atsparus ligoms ir ilgai gyvenan­tis. Veg­e­tarais buvo Leonar­das da Vinčis, seras Izaokas Niu­tonas, Volteras, Žanas Žakas Ruso, Alber­tas Enšteinas.

Veg­anai

Veg­a­niz­mas – tai veg­e­ta­rizmo rūšis, kai žmo­gus visiškai atsisako var­toti bet kok­ius gyvulinės kilmės pro­duk­tus. Beveik visi recep­tai, kurie tradi­ciškai yra su gyvūn­inės kilmės pro­duk­tais, gali būti pri­taikyti veg­anams pakeičiant gyvūnines sudėtines dalis augalini­ais analo­gais. Pavyzdžiui, vietoj karvės pieno gali būti nau­do­ja­mas riešutų, grūdų, ryžių arba sojos pienas, kiaušiniai gali būti pakeisti obuolių padažu. Taip pat plačiai yra prieinami dirbt­inės „mėsos“ pro­duk­tai, pagam­inti iš sojos, daržovių, grūdų, lęšių, ir kt. — savo išorine išvaizda, o kar­tais ir sko­niu, tokie pro­duk­tai yra labai panašūs į mėsos produktus.

Žali­aval­gystė

Gyvas mais­tas (angliškai – „raw food“, dar vad­i­na­mas žaliu maistu) – tai ter­miškai neap­doro­tas mais­tas, kuris ruošia­mas ne aukštes­nėje nei 42°C tem­per­atūroje. Pro­duk­tai var­to­jami tik natūraliu pavi­dalu – nei ver­dami, nei kepami. Žali­aval­giai nevar­toja nei mėsos, nei žuvies, nei pieno pro­duktų ar kiaušinių. Jie renkasi vai­sius, daržoves, sėk­las, grū­dus ir žalumynus, iš kurių džiov­inant, daig­i­nant, spaudžiant, raug­i­nant, mirkant ir malant pagam­i­nama neįtikėti­nai skanių patiekalų.

Ką gal­ime daryti kitaip?

Veg­e­tarais tam­pama dėl dorovinių paskatų, siekiant išsaugoti natūralią gamtą, miškus, sveikatos sume­ti­mais ar siekiant atkreipti dėmesį į bado prob­le­mas žemėje. Nesiūlome visiškai atsisakyti mėsos ir drastiškai keisti savo mity­bos įpročius, tačiau į savo maisto racioną įtraukus dau­giau daržovių, pasi­jusime ir sveikesni ir laimingesni.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, bet poveikis gam­tai bus milžiniškas.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook