300 žmonių jau sutiko nemesti nuorūkų ant žemės, o ką galvoji Tu?

Penk­ta­di­enio vakarą Vil­ni­aus senamiesčio gatvėse buvo gal­ima išvysti neįprastą vaizdą — būrelis savanorių praeivi­ams dalino nešio­ja­mas pelenines ir atvi­rai disku­tavo apie gam­tos taršą cig­a­rečių nuorūkomis.

nesiojamos pelenines

Apie rūkymo žalą kalbama daug, tačiau pasirinkimą rūkyti ar ne, pri­ima kiekvienas asmeniškai. Tačiau net ir atsakingas rūkalius susiduria su netikėta prob­lema — kur mesti nuorūką, kai aplink nėra peleninių. VšĮ „Rūpi“ rugsėjo 12 dieną orga­ni­zavo akciją, kurios tik­slas — atkreipti visuomenės dėmesį į augantį nuorūkų kiekį viešo­siose erd­vėse. Akci­jos metu paaiškėjo, kad dau­guma rūkalių ven­gia mesti nuorūkas ant grin­dinio, tačiau daž­nai kito pasirinkimo tiesiog neturi. Nors už ne vietoje numestą nuorūką Lietu­voje yra taiko­mos didži­ulės bau­dos (500 Lt), tačiau padėtis nesikeičia. Tyri­mai rodo, kad rūkaliai ne tik kenkia savo sveikatai, bet ir mes­dami nuorūkas kur papuolė, daro didelę žalą gamtai.

Akci­jos metu buvo išdal­inta 300 unikalių peleninių, kurios pagam­intos iš antrinių žali­avų (perdirb­tas plas­tikas, kuris turėjo tapti plas­tikiniu buteliu, buvo panau­do­tas išradin­giau — tapo nešio­jama pelenine).

Praeivių įspūdži­ais akci­jos metu:

Ačiū, pagaliau neskaudės širdies ir turė­siu kur išmesti nuorūką!“

Gera idėja, pati rūši­uoju, pasi­dalin­siu su draugais.“

Japoni­joje visi turi nešio­ja­mas pelenines, gaila, kad Lietu­voje kitoks mentalitetas.“

Ačiū, o iš kokios jūs bažnyčios?“

Ką apie aplinkos taršą nuorūkomis man­ote Jūs? Ar Lietu­voje skiriama pakanka­mai dėme­sio šiai prob­le­mai spręsti? Ar daž­nai matote nuorūkas išmeta­mas tiesiog per auto­mo­bilio langą ar balkoną?

DSC02051 (2)

DSC02048 (2)

nesiojamos pelenines

nesiojamos pelenines

 

##

DAUGIAU REKOMENDACIJŲ

Kur nenau­do­jami daik­tai virsta pinigais

Pir­tis, kuriai nieko nereikia pirkti

Kaip per­gu­drauti preky­bos cen­trus ir sutaupyti

Gim­ta­di­e­nis BE dovanų?!

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

P.S.  Jei patiko šis straip­s­nis, reg­istruok­itės ir gaukite eko­rekomen­daci­jas į savo el. paštą (nemokamai). 
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook