Kodėl Verta Rinktis Vietinius Produktus

sezonine virtuveRinkis Vietinius Pro­duk­tus, nes šie pro­duk­tai turi teigiamą poveikį Tavo sveikatai, gam­tai ir vietinei ekonomikai.

Glob­al­izacija suteikė gal­imybę praplėsti prekių ir maisto pasirinkimo įvairovę tiek Lietu­voje, tiek visame pasaulyje, tačiau nulėmė ir nau­jas prob­le­mas — padidėjo trans­porto priemonių išmetamų dujų tarša, ben­druomeniškumo nyki­mas, naujų susirgimų/alergijų atsiradimams.

Kodėl verta rink­tis vietinius pro­duk­tus:

Vietiniai pro­duk­tai yra šviežesni. Rinkdamiesi sezoninius pro­duk­tus val­gome švieži­ausią maistą, kuri­ame tuo metu yra dau­giau­siai mūsų orga­niz­mui reikalingų maist­ingųjų medžiagų.

Vietiniai pro­duk­tai kuria ben­druomenes. Perkant vietinius pro­duk­tus, pažįs­tant jų šeimininką, gal­ime pasin­erti į pro­dukto sukū­rimo istoriją. Susi­pažinkite tiesio­giai ar netiesio­giai su tuo ūkininku, kuris užaug­ino tirp­stančius burnoje obuolius ar iškepė kvap­nią duoną ir tai pridės dau­giau sko­nio perka­mam mais­tui.  Tai jau nebe­bus bevardis obuolys iš tūk­stančių obuolių preky­bos cen­tre, o ypatin­gas — Jums išaug­in­tas obuolys.

Vietiniai pro­duk­tai yra sezoniniai. Sezoninių pro­duktų pasi­ula yra didžaiu­sia, pagal ekono­minius dės­nius pro­duk­tai, kurių rinkoje yra dau­giau­siai, daž­ni­au­siai būna ir pigiausi. Sezono metu vaisiai ir daržovės yra patys ska­ni­ausi  ir vertin­giausi mais­tine prasme. Gyvenkime pagal mūsų kli­mato metų laikus — tai padės išlikti sveikiems ir žvaliems.

Vietiniai pro­duk­tai papras­tai turi mažiau poveikio gam­tai. Kiekvieno pro­dukto gamyba, perdirbimas, pla­tin­i­mas, laiky­mas ir var­to­ji­mas daro neigiamą poveikį aplinkai — išsiskiria šilt­namio efektą skati­nančios dujos, vyk­sta dir­vožemio degradacija, oro ir van­dens tarša, išnau­do­jami energi­jos ištek­liai, susi­daro pakuočių ir maisto atliekos ir t. t.

Vietiniai pro­duktų trans­portavi­mas į preky­bos cen­trus — trumpes­nis. Siekiantiems bran­desnio požiūrio į ekologišką gyven­imo būdą, būtina susi­pažinti su „maisto mylių” (angl. „food miles”) kat­e­gorija, kuri nusako pro­dukto trans­portavimo metu išmetamų teršalų kiekį, patenkantį į aplinką nuo pro­dukto pagamin­imo iki jo atsidū­rimo preky­bos cen­trų lentynose. Pirkė­jai daž­ni­au­siai net neį­si­vaiz­duoja, kaip jų perkami maisto pro­duk­tai atke­li­auja iki prekys­talio. Maži­au­siai aplinkai kenkia vietiniai var­to­to­jai, t. y. žmonės, suvar­to­jan­tys kuo arčiau gyve­n­amo­sios vietos užaug­in­tus pro­duk­tus. Vietini­ais laikomi tie pro­duk­tai, kurie gabenami ne dau­giau nei 400 kilometrų.

Vietiniai pro­duk­tai remia viet­inę ekonomiką. Var­to­dami vietinius pro­duk­tus, mes remi­ame viet­inę ekonomiką, skati­name ūkininkus atsakingai nau­doti turimą žemę, tiekti koky­biškus pro­duk­tus. Ūkininkas bus labiau motyvuo­tas aug­inti koky­bišką pro­duk­ciją kai jaus ben­druomenės por­eikį jo pro­duk­ci­jai.  Tikėtina, kad tuomet atsiras dau­giau smulk­iųjų ver­slų, bus efek­tyviau išnau­do­jami žemės plotai, kurie dabar stovi nenaudojami.

Įvert­i­nus pliusus ir minusus gal­ima neabejoti ir tuo, kad vietinių pro­duktų var­to­ji­mas yra palankes­nis tiek sveikatai, tiek gam­tai, tiek vietiniai ekonomikai.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook