Namų Tvarkymas Lengvai ir Be Chemijos

eco cleaning

Pavasari­nis Namų Tvarky­mas ir netgi patys nemalo­ni­ausi namų ruošos dar­bai tampa daug mal­onesni, kai dirbi kartu su šeimos nar­i­ais ar drau­gais. Dirbant kartu su kitais žmonėmis užsimezga pokalbis, dar­bai vyk­sta greičiau, laikas prabėga akimirk­sniu, o namų ruošos užduo­tys ir dar­bai tampa mal­onesni. Štai keli patari­mai, kurie padės Tau namus sut­varkyti švariai, ekologiškai ir neš­vais­tant pinigų bran­gioms chem­inėms valymo priemonėms — namų valy­mui nau­dok actą, sodą, druską ir cit­rinų sul­tis. Prieš pradedant tvarkyti namus į ver­dantį puodą įmesk obuolį ir cina­mono lazdelę. Obuo­lio ir cina­mono kva­pas suteiks žval­umo, energi­jos ir sukurs gerą nuotaiką.

Namų Tvarky­mas Leng­vai ir Be Chemijos

Actas

Actas yra vienas pop­u­liari­ausių pasaulyje uni­ver­salių ekologiškų valik­lių. Pats geri­au­sias langų valik­lis — van­duo su šlake­liu acto. Lan­gus tereikia nuplauti šiuo skie­diniu ir nuv­a­lyti šiurkščia medži­a­gos ski­aute (pavyzdžiui, senu kilpiniu rankšlu­os­tuku arba sulamdytu popieri­umi). Jei norite gaivaus kvapo – galite įspausti cit­ri­nos sulčių ar įlašinti porą lašų eterinio alie­jaus. Prask­i­es­tas actas puikiai nuvalys med­inį par­ketą, plyte­les, kil­imų dėmes, židinio kok­lius, dušo užuo­laidas, baldų apmušalus, čiužinius, medinius bal­dus (maišant su alyvuogių aliejumi), stiklo dirbinius. Dau­guma žmonių, pamatę neš­varias keramines plyte­les ar jų tarpų glaistą, griebi­asi balik­lio. Tačiau actas ne tik efek­tyviai nuvalo ir išbalina plyte­les bei jų tar­pus. Vir­tu­vėje ar vonioje tiesiog apipurškite neski­estu actu plyte­les bei jų tar­pus ir palikite įsigerti maži­au­siai vieną valandą. Po to nušveiskite paviršių kempine.

Druska

Ant kil­imo atsir­ado dėmių? Lygiomis dal­imis sumaišykite druskos, acto ir borakso tir­palo, užpilkite mišinio ant dėmės ir palikite išdžiūti. Plau­nant indus, visiškai pakanka sodos, druskos ir acto. Soda pašalins riebalus, nemalo­nius kva­pus, nepa­liks dėmių ant stiklo indų. Stik­lin­ius indus taip pat galite plauti actu. Jis šalina riebalus. Rupi druska pasitar­naus kaip „šveistukas“.

Soda

Norė­dami iš pagrindų išv­a­lyti orkaitę, imk­itės to vakare. Orkaitės dugną apiberkite sodos slu­ok­sniu, pas­tarąjį apipurkškite van­de­niu (bet neužtvin­dykite). Van­denį purkškite dar kelis kar­tus, kai soda išdžius. Palikite nakčiai. Ryte neš­varu­mai nusi­valys kartu su soda be didesnių pas­tangų. Sodos ir van­dens pasta nuvalysite daugelį neš­varumų. Prieš valant, juos galite „atmirkyti“ pabrauky­dami karš­tame van­denyje sudrėk­inta kempine. Soda — puikus kvapo absorben­tas, tiesio padėkite sodos dėžutę šaldy­tuve ar spintelėje.

Cit­rina

Cit­rina – puiki priemonė blo­giems vir­tu­vės kva­pams (degėsių ar stipraus maisto kva­pui) naik­inti. Tai padaryti labai paprasta. Sup­jaustykite cit­riną, suberkite juos į met­al­inį indą ir kaitinkite ant silp­nos ugnies. Pasklidęs aro­matas akimirk­sniu panaikins nemalo­nius kva­pus. Prasti kva­pai neaplenkia ir mikrobangų kros­nelės, todėl cit­rina gali pagel­bėti ir čia. Prip­ildykite stik­linę lygiomis dal­imis van­dens ir cit­rinų sulčių ir įpilkite šaukštelį acto. Stik­linę su gautu mišiniu įdėkite į mikrobangų kros­nelę, nus­tatykite aukšči­ausią tem­per­atūrą ir 5 min­utes. Pasi­bai­gus laikui, atsar­giai ištraukite stik­linę, o kros­nelės siene­les nuva­lykite sausu audiniu.
Daugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas
Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook