Darbo vieta/Mokykla

Sužinokite daugiau

1 Pasirinkite mažesnį spausdinamo teksto raidžių dydį.

2 Nespausdinkite paveikslėlių tamsiu fonu.

3 Popierių išmeskite tik į jam skirtus konteinerius.

4 Inicijuokite kūrybišką antrinių žaliavų panaudojimą darbovietėje (mokykloje).

5 Naudokite perdirbtą popierių.

6 Naudokite elektrą taupančias, diodines lemputes. Sistemingai valykite šviestuvus.

7 Vietose, kur reikalinga kryptinė šviesa, naudokite reflektorines lemputes (skaitymo, rankdarbių vietos).

8 Pasirūpinkite rūšiavimo konteineriais darbovietės (mokyklos) teritorijoje.

9 Užuot pirkus vandenį plastikiniuose buteliuose, gerkite vandenį iš čiaupo.

10 Geriamam vandeniui rinkitės daugkartines gertuves.

11 Kiekvieną kartą įsitikinkite, ar vandens čiaupas yra sandariai užsuktas.

12 Patikrinkite ar vandens maišytuvai turi aeratorius (aeratorius sumaišo vandenį su oru). Taip galima sutaupyti iki 50 proc. vandens.

13 Esant galimybei, įrenkite į rankos judesį reaguojančius vandens maišytuvus.

14 Nuolat sekite ir palyginkite (pvz. su praėjusiais metais) sunaudojamos energijos kiekį, ne kainą.

15 Už radiatorių įrenkite šilumą atspindinčius ekranus.

16 Saulėtomis dienomis atidarykite žaliuzes ir pasinaudokite natūralia saulės energija. Naktį užuolaidas ar žaliuzes užtraukite.

17 Patikrinkite, ar visi langai ir lauko durys yra sandarūs.

18 Pasirūpinkite, kad langai rūsiuose būtų uždengti šilumą atspindinčiais termoizoliacijos lakštais.

19 Šaltuoju metų sezonu patalpas rekomenduojama vėdinti trumpai — atidarant kelis langus ir sukuriant skersvėjį, nei nuolat laikyti vieną pravirą langą.

20 Vietoje vienkartinių servėtėlių bei popierinių rankšluoščių, biure, kelionėse bei namie pasirink medžiaginius rankšluostėlius.

Medži­aginiai rankšlu­ostėliai yra draugiški aplinkai, žen­kliai taupo Jūsų
pini­gus, gali būti nau­do­jami daugelį kartų, geriau sug­e­ria drėgmę bei
nuvalo nešvarumus.

21 Naudodamiesi kompiuteriu, įjunkite energijos taupymo funkcijas, venkite budėjimo režimo, naudokitės nešiojamuoju kompiuteriu. Taip galite sutaupyti apie 20 procentų elektros energijos.

Kom­pi­u­te­rio budėjimo reži­mas sudaro 3 % metinio elek­tros energi­jos sunau­do­jimo, per mėnesį nebus išmesta į atmos­ferą 1,123 kg CO2. Per 10 min­učių darbo per­trauką išjunkite mon­i­torių, 30 min. – išjunkite kom­pi­uterį. Taip sumažin­site CO2 emisi­jas 8,723 kg kas mėnesį.

22 Pasinaudoję kopijavimo aparatu, įjunkite jį budėjimo arba energijos taupymo režimu.

Vienas įjung­tas ir nenau­do­ja­mas kopi­jav­imo aparatas nau­doja nuo 2 iki 6 vatų elek­tros energijos.Įjungtas per naktį kopi­juok­lis sunau­doja tiek energi­jos, kiek jos užtektų padaryti 1500 kopijų.

23 Biuras be popieriaus – jei įmanoma, spausdinimą ant popieriaus pakeiskite elektroninėmis laikmenomis. Spausdinkite tik tai, kas būtina. Spausdinkite ant abiejų lapo pusių.

Pagrind­inės biuro atliekos yra popieri­aus atliekos. Vienas europi­etis per mėnesį vidu­tiniškai sunau­doja apie 20 kg popieri­aus, viena tona popieri­aus išsaugo apie 17 didelių medžių! Prieš spaus­din­dami doku­mentą ar elek­tron­inį laišką pagal­vokite, ar tai būtina, geriau nau­dok­itės doku­mento peržiūros funkcija.

24 Papildykite spausdinimo kasetes. Rašalinis spausdintuvas sunaudoja daug mažiau elektros energijos negu lazerinis.

Panau­do­tos ir išmeta­mos spaus­din­imo kasetės virsta atlieka, todėl nepirk­dami naujų ne tik taupote, bet ir tau­so­jate aplinką.

25 Naudokite rašymo priemones, kurias galima papildyti. Nenaudokite vienkartinių rašiklių.

Rašymo priemonės daž­ni­au­siai yra gam­i­namos iš plas­tiko, kuris gam­i­na­mas iš plas­tiko.  Nemokėkite papil­do­mai, o tiesiog pakeiskite rašik­lio “širdelę”.

26 Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu.

Per mėnesį vidu­tiniškai sunau­do­jate apie 20 kg popieri­aus, o vienos tonos popieri­aus gamy­bai reikia apie 17 didelių medžių! Sąskaitos elek­tron­iniu for­matu ne tik tau­soja gamtą, yra ne taip leng­vai pameta­mos, bet ir taupo jūsų pačių laiką.

27 Rūšiuokite atliekas: popierius, plastikas, stiklas, metalas ir organinės atliekos metamos atskirai.

Rūši­uo­jant atliekas, gal­ima mažinti į sąvar­tynus patenkančių atliekų kiek­ius ir taupyti gam­tinius bei ener­ge­tinius ištek­lius. Pas­tatykite atski­ras šiukšlių dėžes popieriui, plas­tikui, stik­lui ir kit­oms atliekoms.

Rūši­av­imo ABC

28 Sveikinimus, linkėjimus ar kvietimus siųskite elektroniniame formate.

Elek­tron­iniu for­matu siunči­ami sveikin­i­mai taupo jūsų laiką, reikalauja mažiau išlaidų, tau­soja aplinką, kadangi nėra nau­do­ja­mas popierius ir yra pato­gus būdas.Turi minčių, kurių čia neradai? Atsiųsk jas mums!

Atsiųsk rekomendaciją!

Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas

Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook