Transportas

Sužinokite daugiau

1 Planuokite kelionę iš anksto

• Pasirinkite opti­malų važi­av­imo kelią ir laiką, kad išveng­tumėte auto­mo­bilių spūsčių.

• Įvertinkite oro sąly­gas, jei įmanoma, esant pras­toms sąly­goms, kelionę atidėkite.

• Lyjant ar sningant saugiu ats­tumu sekite priekyje važi­uo­jančio auto­mo­bilio vėžiomis, kad sumažin­tumėte pasi­priešin­imą riedėjimui.

2 Automobilio padangas pripūskite pagal rekomendacijas ir reguliariai tikrinkite padangų slėgį

• Taip sumažin­site degalų sąnau­das 2.5 proc., taip pat į aplinką bus mažiau išmetama CO2. Jei slėgis padan­gose per mažas, jos remi­asi didesniu pavirši­umi, dėl to padidėja riedėjimo pasi­priešin­i­mas ir atitinka­mai degalų sąnaudos.

• Nenau­dokite sezonui nepri­taikytų padangų, susidėvėjusių padangų, kurių pro­tek­to­ri­aus gylis per mažas.

3 Rūpinkitės automobilio technine būkle

• Nepilkite alyvos dau­giau nei reikia – padid­in­tas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, kartu didėja ir degalų bei alyvos sąnaudos.

• Peri­odiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia visos svar­biau­sios auto­mo­bilio sis­te­mos: važi­uok­lės ir amor­ti­za­torių; stab­džių; išmetamųjų dujų; apšvi­etimo; elektronikos.

• Reg­u­liariai tikrinkite ir pakeiskite fil­trus auto­mo­bi­lyje — užsiteršęs oro fil­tras padid­ina kuro sąnau­das 0,7 l šim­tui kilometrų.

• Į auto­mo­bilio baką pilkite tik reiki­amo oktaninio skaiči­aus benziną.

4 Vairuodami pasirinkite tinkamą vairavimo būdą

• Kelyje elk­itės ramiai, stenkitės nuo­lat „sken­uoti” situaciją kelyje, kad galė­tumėte išlaikyti tolygų gre­itį ir išveng­tumėte staigaus pagre­itėjimo ar stab­dymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neat­sakykite tuo pačiu.

• Numatykite priekyje esančią kliūtį, lėtėkite atleidę aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą, per­jung­dami pavaras į žemesnes.

• Išmokite važi­uoti iš iner­ci­jos. Įvertinkite kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį nereikėtų staigiai stab­dyti. Taip tik eikvo­jamos stab­džių kaladėlės, tuo tarpu judant iš iner­ci­jos, išnau­do­jama įsi­bėgėjimo metu išeikvota energija.

• Stenkitės keisti pavaras anksčiau, nei varik­lis pajus apkrovas – dauge­lyje dyzelinių auto­mo­bilių tai reikia daryti varik­lio apsukoms pasiekus 2000 aps./min., ben­zininių – 2500 aps./min. Svarbu kuo mažiau nau­doti pirmą pavarą, kuomet sunau­do­jama dau­giau­sia kuro.

• Pasirinkite opti­malų ir saugų važi­av­imo gre­itį. Maži­au­sios kuros sąnau­dos, kai vairuo­jate iki 80 – 90 km/h greičiu. Yra apskaiči­uota, kad: važi­uo­jant 110 km/h greičiu, degalų sunau­do­jama 9 proc. dau­giau, nei važi­uo­jant 100 km/h greičiu, ir 15 proc. dau­giau, nei 80 km/h greičiu; važi­uo­jant 130 km/h greičiu, degalų sąnau­dos gali būti net iki 25 proc. didesnės, nei pasirinkus 110 km/h greitį.

• Sus­toję ilgiau nei 2 min­utėms, išjunkite auto­mo­bilio variklį.

5 Nevežiokite nereikalingų daiktų automobilyje, nuimkite laikiklius nuo stogo kai jų nenaudojate

• Dėl padidėju­sio oro pasi­priešin­imo ir papil­domo svo­rio degalų sąnau­dos ir CO2 emisija gali padidėti iki 10 proc. Važinė­jant su tuščia
stogo bagažine degalų sąnau­dos padidėja 3 – 5 proc.

6 Jei nėra būtinybės, nesinaudokite oro kondicionieriumi ar šildomų sėdynių funkcija. Taip pat stenkitės naudoti kuo mažiau automobilio elektros prietaisų vienu metu

• Šil­do­mos sėdynės padid­ina degalų sąnau­das 0,25 l šim­tui kilo­metrų, oro kondi­cionierius — net iki 2 l šim­tui kilometrų.

• Kiekvienas įjung­tas elek­tri­nis ar mechani­nis pri­etaisas (šviesos, šildy­tu­vas, oro pūtik­lis, sėdynių šildy­tu­vas, šil­domi vei­drodėliai, radi­jas ar CD/MP3 gro­tu­vas ir t.t.) did­ina degalų sąnau­das, tad visus nenau­do­ja­mus pri­etaisus išjunkite, kai jų jau nebereikia.

• Per valandą oro kondi­cionierius į aplinką išmeta iki 650 g. CO2, todėl kuo rečiau nau­do­dami oro kondi­cionierių prisidėsite prie aplinkos saugojimo.

7 Važiuodami uždarykite automobilio langus

• Uždar­ius lan­gus, ypač jei važi­uo­jama didesniu greičiu, aero­d­i­naminis pasi­priešin­i­mas bus gerokai mažesnis.

• Jei būtina, nau­dokite mechan­inį oro ven­til­ia­torių arba laik­i­nai įsi­junkite kondicionierių.

• Ta pati taisyklė galioja ir dėl stoglangių.

8 Nevažiuokite automobiliu po vieną, kooperuokitės, tapkite pakeleiviais, pavėžėkite kitus, dažniau naudokitės visuomeniniu transportu

• Jei nors 30 žmonių paliktų savo auto­mo­bilį vykti į darbą ir rink­tųsi važi­av­imą viešuoju trans­portu, būtų sutaupoma beveik 5000 l degalų per metus.

• Vieša­sis trans­portas ir nau­doja 15 kartų mažiau energi­jos, lygi­nant su automobiliu.

9 Venkite trumpų distancijų automobiliu

• Apie 45 proc. nuvaži­uo­jamų ats­tumų mieste yra trumpesni nei 3 km.

• Vienas litras ben­zino į atmos­ferą išmeta 2,3 kg CO2, dyzeli­nas – 2,7 kg CO2.

• Šal­tas auto­mo­bilio varik­lis nau­doja žymiai dau­giau kuro, todėl trumpas dis­tan­ci­jas nueikite pėsčiomis – taupykite, tau­sokite ir būkite aktyvūs!

10 Degalų taupymą paverskite žaidimu arba iššūkiu sau, suskaičiuokite kiek sutaupėte pinigų, susiraskite bendraminčių ir nuolat tarpusavyje palyginkite rezultatus bei pasidalinkite patirtimi!Turi minčių, kurių čia neradai? Atsiųsk jas mums!

Atsiųsk rekomendaciją!

Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas

Prenumeruok naujienas:


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis:


Rupi.lt


Facebook