Rūpinkitės automobilio technine būkle

• Nepilkite alyvos dau­giau nei reikia – padid­in­tas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, kartu didėja ir degalų bei alyvos sąnaudos.

• Peri­odiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia visos svar­biau­sios auto­mo­bilio sis­te­mos: važi­uok­lės ir amor­ti­za­torių; stab­džių; išmetamųjų dujų; apšvi­etimo; elektronikos.

• Reg­u­liariai tikrinkite ir pakeiskite fil­trus auto­mo­bi­lyje — užsiteršęs oro fil­tras padid­ina kuro sąnau­das 0,7 l šim­tui kilometrų.

• Į auto­mo­bilio baką pilkite tik reiki­amo oktaninio skaiči­aus benziną.


Parašykite atsiliepimą!


Grįžti į pagrindinį puslapįDaugiau rekomendacijų:Namai

Maistas

Darbas

Vairavimas

Atsakingo gyvenimo principai

Blogas


Medžiaga atsisiuntimui:Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos

Eko rekomendacijos


Kas yra WWF formatas ir kaip juo naudotis: